PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dokumentacja do działania 6.1 PO IG w roku 2011 - II runda

 
DOKUMENTY PODSTAWOWE

Regulamin przeprowadzania konkursu - I etap pobierz plik (348kB)

Regulamin przeprowadzania konkursu - II etap pobierz plik (296kB)

Kryteria oceny wniosków pobierz plik (176kB) 

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach POIG pobierz plik (290kB)

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (link)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 pobierz plik (309kB) 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI- ETAP I

Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu - ETAP I pobierz plik (321kB)

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu - ETAP I pobierz plik (327kB)

Oświadczenia dotyczące podatku VAT pobierz plik (83kB)

Ankieta dla wnioskodawcy wypełniana na potrzeby oceny kwalifikowalności podatku VAT w projekcie pobierz plik (59kB)

Zalecenia dotyczące kwalifikowalności podatku VAT pobierz plik (40kB) 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI- ETAP II

Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu - ETAP II  pobierz plik (389kB)

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu - ETAP II pobierz plik (278kB)

Oświadczenia dotyczące podatku VAT pobierz plik (83kB) 

Ankieta dla wnioskodawcy wypełniana na potrzeby oceny kwalifikowalności podatku VAT w projekcie pobierz plik (59kB) 

Zalecenia dotyczące kwalifikowalności podatku VAT pobierz plik (40kB) 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU - ETAP I

Umowa o dofinansowanie - ETAP I pobierz plik (424kB)

Deklaracja wekslowa dla osób prawnych - ETAP I pobierz plik (28kB) 

Deklaracja wekslowa dla osób fizycznych - ETAP I pobierz plik (30kB) 

Wzór weksla in blanco pobierz plik (9kB)

Instrukcja i zalecenia do wypełnienia weksla i deklaracji wekslowej pobierz plik (99kB) 

Harmonogram rzeczowo-finansowy - ETAP I pobierz plik (26kB) 

Harmonogram płatności projektu - ETAP I pobierz plik (35kB) 

Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz plik (350kB) 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU - ETAP II

Umowa o dofinansowanie - ETAP II pobierz plik (448kB)

Deklaracja wekslowa dla osób prawnych - ETAP II pobierz plik (28kB)  

Deklaracja wekslowa dla osób fizycznych - ETAP II pobierz plik (30kB)  

Wzór weksla in blanco pobierz plik (9kB) 

Instrukcja i zalecenia do wypełnienia weksla i deklaracji wekslowej pobierz plik (99kB) 

Harmonogram rzeczowo-finansowy - ETAP II pobierz plik (37kB) 

Harmonogram płatności projektu - ETAP II pobierz plik (46kB) 

Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz plik (350kB)

DOKUMENTY SKŁADANE PO PISEMNEJ PROŚBIE RIF NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
ETAP I   i  ETAP II

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP  pobierz plik (159kB)

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP - wersja obowiązująca dla umów podpisywanych po 19 marca 2012 roku pobierz plik (78kB) 

Załącznik A do Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP pobierz plik (34kB)  

Załącznik B do Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP pobierz plik (33kB) 

Załącznik C do Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP pobierz plik (32kB) 

Załącznik D do Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP pobierz plik (47kB) 

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną pobierz plik (37kB) 

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną pobierz plik (29kB)

Oświadczenia o nieotrzymanej pomocy dla Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną pobierz plik (27kB)

Oświadczenia o nieotrzymanej pomocy dla Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną pobierz plik (27kB)

Oświadczenie o orzeczeniu zakazu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769) pobierz plik (33kB)

Oświadczenia o adresie zamieszkania Wnioskodawcy, będącego osobą fizyczną (dotyczy podmiotu wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) pobierz plik (124kB)

DOKUMENTY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA PROJEKTU

Wniosek o płatność pobierz plik (237kB)

Pomocnicze zestawienie - Etap II pobierz plik (61kB) 

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013, opracowany tekst jednolity rozporządzenia, który jednak nie stanowi źródła prawa, a jedynie wersję roboczą przygotowaną na potrzeby beneficjentów pobierz plik (360kB)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 pobierz plik (347kB)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 pobierz plik (309kB)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013. Pełny tekst Rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: (link).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 pobierz plik (1 357kB) 

 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pobierz plik (2 509kB) 

 

stopka PO IG

74/108/207/452/, ID=21673
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-06-06 14:08:11
Aktualizowany: 2012-11-02 14:15:51
Ilość odsłon: 40599
drukuj