PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

POIG 5.3

Wspieranie ośrodków innowacyjności
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Działanie 5.3

Na co: na wspieranie powstawania oraz rozwoju  ośrodków innowacyjności zlokalizowanych na obszarach o wysokim potencjale rozwoju; w szczególności na tworzenie i rozwój parków naukowo-technologicznych, co w konsekwencji stworzy korzystne warunki do rozwoju przedsiębiorstw z obszarów nowych technologii działających w oparciu o  nowoczesne rozwiązania, a także zapewni dostęp do kompleksowych usług zarówno przedsiębiorcom dążącym do wprowadzenia nowych rozwiązań, jak również naukowcom pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą.

Dla kogo: wysoko wyspecjalizowane instytucje otoczenia biznesu świadczące usługi o wysokim potencjale rynkowo-technologicznym, w tym podmioty zarządzające parkami naukowo-technologicznymi, inkubatorami technologii, centrami zaawansowanych technologii, centrami produktywności, innymi ośrodkami specjalistycznych usług dla przedsiębiorców, w szczególności MSP.

Regulacje prawne: Działanie 5.3 realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zgodnie z art. 28 ust. 1a powyższej ustawy aktualna lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013 ukazała się obwieszczeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013 (M .P z 2008 r. Nr 60, poz. 536). Projekty umieszczone na liście projektów indywidualnych i objęte działaniem 5.3 zostały wyłonione w trybie konkursowym ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Projekty z ww. listy były poddane konsultacjom społecznym. Podczas Regionalnych konferencji uzgodnieniowych dokonano kolejnej weryfikacji potencjalnych Beneficjentów działania 5.3. Ostateczna lista została przekazana do akceptacji Rady Ministrów, a po jej zatwierdzeniu do wiadomości Komisji Europejskiej. Na liście znajduje się 14 projektów, 8 na liście podstawowej, 6 na liście rezerwowej. Weryfikacja listy projektów indywidualnych ma miejsce w cyklach pół-rocznych. Dotyczy to każdego z projektów do czasu złożenia przez Beneficjenta wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie.

 

stopka PO IG
74/108/255/, ID=6853
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-12-22 13:47:28
Aktualizowany: 2010-06-23 14:04:21
Ilość odsłon: 85730
drukuj