PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  86
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  >  

utworzony: 2010-10-22 12:05:43

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą dla Działania 8.2 PO IG (MSWiA) dokonała uściślenia fragmentu dokumentacji dla ogłoszonego konkursu wniosków o dofinansowanie. Korekta niweluje stwierdzoną nieścisłość w stosunku do pozostałych zapisów Biznes Planu oraz Przewodnika po kryteriach. Zmienione zapisy zostały wyróżnione.

74/108/212/247/, ID=18128
utworzony: 2010-06-22 12:41:34

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uwzględniając trudną sytuację, w jakiej z powodu powodzi mogli potencjalnie znaleźć się beneficjenci Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka,  Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej oraz Sektorowego Programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lub programów Phare, zwraca uwagę na zasady postępowania w sytuacji występowania siły wyższej.

74/108/212/247/, ID=16171
utworzony: 2010-06-17 14:37:57

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 15.06.2010 r. zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013.

74/108/212/247/, ID=16096
utworzony: 2010-06-02 13:51:45

Przypominamy, że ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2010 r. wprowadziła nowe zasady korzystania z dofinansowania udzielanego w formie zaliczki.  Przedstawiona niżej interpretacja zapisów ustawy o finansach publicznych jest wynikiem konsultacji pomiędzy PARP z instytucjami zaangażowanymi w realizację PO IG, których celem było wypracowanie rozwiązań najkorzystniejszych dla beneficjentów, a jednocześnie mieszczących się w ramach prawnych ustawy.

74/108/212/247/, ID=15951
utworzony: 2010-04-30 15:29:09

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Instytucja Pośrednicząca) oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca) jako instytucje nadzorujące realizację Działania 8.1 i 8.2 POIG w porozumieniu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucją Wdrażającą) ustaliły terminy ogłoszeń i naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 i 8.2 POIG.

74/108/212/247/, ID=15454
utworzony: 2010-03-24 11:28:17

W związku z prowadzonymi pracami nad wyeliminowaniem sposobu wyboru projektów do dofinansowania na podstawie terminu złożenia wniosku - określonego w  Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwój gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (z póź. zm.), Instytucja Wdrażająca (PARP), Instytucja Pośrednicząca (MSWiA) oraz Instytucja Zarządzającą (MRR) informują, iż termin publikacji ogłoszeń o naborze wniosków w ramach I rundy aplikacyjnej w 2010 r. dla Działania 8.1 i 8.2 POIG zostanie przesunięty.

74/108/212/247/, ID=14923
utworzony: 2010-02-05 17:11:57

Uprzejmie informujemy, iż Regionalne Instytucje Finansujące rozpoczną od dnia 8 lutego br. proces zawierania umów o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 PO IG dla projektów zatwierdzonych do wsparcia w ramach III rundy aplikacyjnej w 2009 r.

74/108/212/247/, ID=14028
utworzony: 2010-02-05 09:23:16

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż planowane są zmiany w zakresie warunków udzielania wsparcia w ramach Działania 8.1 PO IG. Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jest dostępny projekt rozporządzenia MRR zmieniającego rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwój gospodarki elektronicznej w ramach POIG.

74/108/212/247/, ID=13992
utworzony: 2010-02-04 16:08:44

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2010 r. zmianie uległa treść Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP. Nowy wzór oświadczenia obowiązuje dla wszystkich umów podpisywanych po 1 stycznia 2010 roku.

Aktualny wzór oświadczenia został umieszczony na stronie Działania.

 

74/108/212/247/, ID=13987
utworzony: 2010-01-28 14:56:31

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 złożonych w ramach III rundy aplikacyjnej w 2009 roku.

74/108/212/247/, ID=13830
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj