PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  78
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  >  

utworzony: 2009-10-24 15:04:15

W związku z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców dotacjami na e–usługi w ramach działania 8.1. Programu Innowacyjna Gospodarka Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, iż wnioski w konkursie rozpoczynającym się w najbliższy poniedziałek tj. 26 października br. można składać osobiście ale również kurierem oraz pocztą.
Wszystkie wnioski dostarczone kurierem oraz pocztą danego dnia zostaną zarejestrowane w dniu dostarczenia. Jednocześnie informujemy, że wnioski w tym konkursie będą przyjmowane co najmniej do czwartku tj. 29 października 2009 r. oraz że wszystkie wnioski złożone w konkursie w terminie przyjmowania wniosków zostaną poddane ocenie.

74/108/208/246/, ID=12274
utworzony: 2009-10-23 14:00:43

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje wstępną listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 złożonych w ramach II rundy aplikacyjnej w 2009 roku.

74/108/208/246/, ID=12261
utworzony: 2009-10-22 14:18:04

Zaliczkowy sposób finansowania jest najbardziej popularny wśród beneficjentów działania 8.1 czyli dotacji na e-usługi. Do tej pory dokonano płatności zaliczek w wysokości około 36 mln zł z czego środki wydatkowane na zaliczki to ponad 32 mln złotych. Kolejne wnioski o wypłatę zaliczek na kwotę ponad 13 mln złotych czeka na wypłatę. 

74/108/208/246/, ID=12248
utworzony: 2009-10-20 09:55:39

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych DZ. U. z dnia 24 września 2009 r. NR 157, poz. 1241 z dniem 1 stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przejmuje od wszystkich instytucji zaangażowanych w dystrybucje funduszy unijnych, w tym również od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości , dokonywanie płatności wynikających z umów o dofinansowanie zawartych w ramach programów PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki, PO Rozwój Polski Wschodniej.

74/108/208/246/, ID=12178
utworzony: 2009-08-25 17:30:40

PARP informuje, że w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego dokonała zmiany terminu naboru do trzeciej w tym roku rundy aplikacyjnej w działaniu 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

74/108/208/246/, ID=11155
utworzony: 2009-08-21 17:15:31

PARP: będą środki na wypłaty zaliczek dla beneficjentów działania 8.1 PO IG

74/108/208/246/, ID=11082
utworzony: 2009-07-17 14:51:48

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków w ramach II rundy aplikacyjnej do Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 16 lipca br. W ramach Działania wpłynęło 1 329 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 898.017.530,62 zł.

74/108/208/246/, ID=10177
utworzony: 2009-07-13 16:37:12

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w związku z przekroczeniem w dniu 13 lipca 2009 r. 130 % alokacji przewidzianej na II rundę aplikacyjną dla Działania 8.1 PO IG tj. kwoty 144.315.644,29 zł., wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane przez Regionalne Instytucje Finansujące do dnia 16 lipca 2009 r. włącznie.

74/108/208/246/, ID=10070
utworzony: 2009-06-17 10:55:41
W związku z obowiązkiem instytucji udzielających pomocy do informowania Beneficjentów o numerach referencyjnych programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1 realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach POIG, 2007-2013 (Dz.U. Nr 153, poz.956 oraz z 2009 Nr 21, poz.115) posiada numer referencyjny X326/2009.
74/108/208/246/, ID=9803
utworzony: 2009-06-16 16:47:31
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców dotacjami na e-usługi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podjęły decyzje o zorganizowaniu dodatkowego naboru wniosków w konkursie na dofinansowanie działalności gospodarczej opartej o e-biznes.
74/108/208/246/, ID=9784
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj