PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dokumentacja do działania 8.2 POIG -
I konkurs 2014 roku

DOKUMENTY PODSTAWOWE

Regulamin przeprowadzania konkursu pobierz plik [393kB]

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach PO IG pobierz plik [405kB]

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (link)

Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej pobierz plik [351kB]

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Wnioski należy sporządzać w GENERATORZE WNIOSKÓW (link)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pobierz plik [557kB]

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pobierz plik [459kB] pobierz plik [484kB]

Biznes plan dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu pobierz plik [453kB]

Ankieta na potrzeby oceny kwalifikowalności pobierz plik [59kB]

Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności pobierz plik [83kB]

Zalecenia Instytucji Zarządzającej dotyczące kwalifikowalności VAT pobierz plik [40kB]

Instrukcja dla Wnioskodawców posiadających bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, korzystających z portalu ePUAP pobierz plik [893kB]

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Umowa o dofinansowanie pobierz plik [467kB]

Umowa o dofinansowanie wersja dla koordynatora sieci kontrahentów pobierz plik [485kB]

Warunkowa umowa o dofinansowanie pobierz plik [396kB]

Warunkowa umowa o dofinansowanie wersja dla koordynatora sieci kontrahentów pobierz plik [381kB]

Zakres minimalnych warunków do umowy przekazania dofinansowania pobierz plik [204kB]

Wzór weksla in blanco nie na zlecenie pobierz plik [9kB]

Deklaracja wekslowa dla osób fizycznych pobierz plik [69kB]

Deklaracja wekslowa dla osób prawnych pobierz plik [68kB]

Instrukcja i zalecenia dot. prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracji wekslowej pobierz plik [146kB]

Harmonogram rzeczowo-finansowy pobierz plik [49kB]

Harmonogram rzeczowo-finansowy wersja dla koordynatora sieci kontrahentów pobierz plik [54kB]

Harmonogram płatności Projektu pobierz plik [46kB]

DOKUMENTY SKŁADANE PO PISEMNEJ PROŚBIE PARP NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Informacja nt. powiązań Wnioskodawcy z innymi przedsiębiorcami, łączeniu, przejęciu lub powstaniu Wnioskodawcy w wyniku podziału, prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą Wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis pobierz plik [43kB]

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - obowiązuje od dnia 15.11.2014 r. pobierz plik [141kB]

Wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis pobierz plik [238kB]

Wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej de minimis pobierz plik [281kB]

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną pobierz plik [15kB]

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną pobierz plik [23kB]

Oświadczenie o adresie zamieszkania Wnioskodawcy, będącego osobą fizyczną pobierz plik [125kB]

Oświadczenie, o braku orzeczenia wobec Wnioskodawcy prawomocnym wyrokiem sądu zakazu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobierz plik [34kB]

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik [86kB]

  Załącznik a do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik [34kB]
Załącznik b do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik [33kB]
Załącznik c do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik [32kB]
Załącznik d do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik [47kB]
DOKUMENTY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA PROJEKTU

Wniosek o płatność pobierz plik [237kB]

Oświadczenie Beneficjenta do wniosku o płatność pobierz plik [40kB]

Oświadczenie Beneficjenta do wniosku o płatność wersja dla koordynatora sieci kontrahentów pobierz plik [42kB]

Zestawienie dokumentów księgowych pobierz plik [27kB]

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 pobierz plik [837kB]

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 pobierz plik [767kB]

74/108/212/640/, ID=37548
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-12-27 10:31:22
Aktualizowany: 2015-01-09 13:47:36
Ilość odsłon: 89512
drukuj