PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dokumentacja do działania 8.1 POIG - III konkurs 2013 roku

 

DOKUMENTY PODSTAWOWE


Regulamin przeprowadzania konkursu pobierz plik [403kB]

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach POIG pobierz plik [526kB]

Kryteria oceny projektów (link)

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (link)

Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej pobierz plik [351kB]

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Wnioski należy sporządzać w GENERATORZE WNIOSKÓW (link)

Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu pobierz plik (552kB)

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pobierz plik (356kB)

Ankieta na potrzeby oceny kwalifikowalności VAT pobierz plik (59kB)

Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT pobierz plik (83kB)

Zalecenia Instytucji Zarządzającej dotyczące kwalifikowalności VAT pobierz plik (40kB)

Instrukcja dla Wnioskodawców posiadających bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, korzystających z portalu ePUAP pobierz plik (889kB)

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Umowa o dofinansowanie pobierz plik (474kB)

Wzór weksla in blanco nie na zlecenie pobierz plik (9kB)

Deklaracja wekslowa dla osób fizycznych pobierz plik (75kB)

Deklaracja wekslowa dla osób prawnych pobierz plik (72kB)

Instrukcja i zalecenia dot. prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracji wekslowej pobierz plik (146kB)

Harmonogram rzeczowo-finansowy pobierz plik (52kB)

Harmonogram płatności Projektu pobierz plik (45kB)

DOKUMENTY SKŁADANE PO PISEMNEJ PROŚBIE PARP NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej de minimis pobierz plik (281kB)

Oświadczenie o nie uzyskaniu pomocy finansowej na realizację projektu z regionalnego programu operacyjnego pobierz plik (27kB)

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną pobierz plik (25kB)

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną pobierz plik (26kB)

Oświadczenie o adresie zamieszkania Wnioskodawcy, będącego osobą fizyczną pobierz plik (125kB)

Oświadczenie, o braku orzeczenia wobec Wnioskodawcy prawomocnym wyrokiem sądu zakazu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobierz plik (34kB)

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik (86kB)

  Załącznik a do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik (34kB)
Załącznik b do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik (33kB)
Załącznik c do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik (32kB)
Załącznik d do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik (47kB)
DOKUMENTY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA PROJEKTU

Wniosek o płatność pobierz plik (237kB)

Oświadczenie Beneficjenta do wniosku o płatność pobierz plik (56kB)

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 pobierz plik (837kB)

 

 

stopka PO IG

74/108/208/625/, ID=33720
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-06-21 15:24:38
Aktualizowany: 2013-06-21 16:20:06
Ilość odsłon: 72292
drukuj