PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  32
<  1 | 2 | 3 | 4  >  

utworzony: 2010-01-04 15:51:37

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków  do działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 30 grudnia 2009.

74/108/204/242/, ID=13564
utworzony: 2009-11-23 15:21:10

W dniu 18 listopada 2009 r. został zatwierdzony przez Instytucję Pośredniczącą Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach działania 5.1 PO IG w zakresie bieżącego monitoringu wartości przyjmowanych projektów w celu określenia maksymalnej możliwej do przyjęcia liczby projektów dla danej alokacji na rundę.

74/108/204/242/, ID=13075
utworzony: 2009-10-20 09:49:09

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych DZ. U. z dnia 24 września 2009 r. NR 157, poz. 1241 z dniem 1 stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przejmuje od wszystkich instytucji zaangażowanych w dystrybucje funduszy unijnych, w tym również od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości , dokonywanie płatności wynikających z umów o dofinansowanie zawartych w ramach programów PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki, PO Rozwój Polski Wschodniej.

74/108/204/242/, ID=12173
utworzony: 2009-06-17 10:48:45
W związku z obowiązkiem instytucji udzielających pomocy do informowania Beneficjentów o numerach referencyjnych programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka działanie 5.1 realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach POIG, 2007-2013 (Dz.U.Nr 68. poz. 414 oraz z 2009 Nr 19, poz. 103) posiada numer referencyjny X325/2009.
74/108/204/242/, ID=9799
utworzony: 2009-04-20 13:34:59
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Ministerstwo Gospodarki dokonało aktualizacji Przewodnika po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, dla III, IV, V i VI osi priorytetowych.
74/108/204/242/, ID=8955
utworzony: 2009-04-09 13:07:43
Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz.U.2009 Nr 23 poz. 140) Beneficjenci, którzy podpisali umowę o dofinansowanie według wzoru z 2008 r. w ramach Działania 5.1 mogą ubiegać się o zaliczki na finansowanie projektu.
74/108/204/242/, ID=8766
utworzony: 2008-10-22 14:16:58
W związku z postanowieniem zawartym w umowach o dofinansowanie, zgodnie z którym podstawą wypłaty dofinansowania jest złożenie przez Beneficjenta prawidłowo wypełnionego oraz kompletnego wniosku o płatność w formie papierowej i elektronicznej, w obowiązującym formacie zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą PO IG, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyjaśnia, że wniosek o płatność powinien zostać wypełniony i zapisany w Generatorze Wniosków Płatniczych, a następnie przesłany do PARP w wersji papierowej oraz elektronicznej zapisanej w Generatorze w formacie XML.
74/108/204/242/, ID=6196
utworzony: 2008-10-09 12:22:38
Uprzejmie informujemy, iż dnia do 8 października 2008r.  w ramach działania 5.1 PO IG „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” wpłynęło 8 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia  79 789 726,12 zł  co stanowi 144,41% alokacji przewidzianej na działanie 5.1 PO IG w roku bieżącym.
74/108/204/242/, ID=5972
utworzony: 2008-10-03 09:28:35
Uprzejmie informujemy, iż dnia 02 października 2008r.  w ramach działania 5.1 PO IG "Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym" wpłynęło 7 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia 60 366 987,00 zł  co stanowi 110,02% alokacji przewidzianej na działanie 5.1 PO IG w roku bieżącym.
74/108/204/242/, ID=5774
utworzony: 2008-09-12 15:18:22
Uprzejmie informujemy, iż do dnia 11 września 2008r. w ramach działania 5.1 PO IG „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym" wpłynęło 6 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia 49 708 037,00 zł co stanowi 91,15% alokacji przewidzianej na działanie 5.1 PO IG w roku bieżącym."
74/108/204/242/, ID=5350
<  1 | 2 | 3 | 4  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj