PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  32
<  1 | 2 | 3 | 4  >  

utworzony: 2011-06-07 16:31:08

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż zakończono nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 5.1 PO IG. Zarejestrowane zostały 72 wnioski potwierdzone podpisem kwalifikowalnym bądź przez złożenie wersji papierowej.

74/108/204/242/, ID=21706
utworzony: 2011-03-30 11:57:32

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zamieszczony w dniu 28 lutego br. Przewodnik po kryteriach dla fazy rozwoju powiązań kooperacyjnych w ramach działania 5.1 PO IG został uzupełniony o opis dla kryterium wymienionego w Regulaminie Przeprowadzenia Konkursu, tj.: "wnioskodawca ubiega się o wsparcie jednego powiązania kooperacyjnego w fazie rozwoju

74/108/204/242/, ID=20539
utworzony: 2011-02-07 13:30:11

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym zostaje przeniesione.

74/108/204/242/, ID=19683
utworzony: 2010-06-22 12:21:32

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uwzględniając trudną sytuację, w jakiej z powodu powodzi mogli potencjalnie znaleźć się beneficjenci Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka,  Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej oraz Sektorowego Programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lub programów Phare, zwraca uwagę na zasady postępowania w sytuacji występowania siły wyższej.

74/108/204/242/, ID=16165
utworzony: 2010-06-02 13:41:07

Przypominamy, że ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2010 r. wprowadziła nowe zasady korzystania z dofinansowania udzielanego w formie zaliczki.  Przedstawiona niżej interpretacja zapisów ustawy o finansach publicznych jest wynikiem konsultacji pomiędzy PARP z instytucjami zaangażowanymi w realizację PO IG, których celem było wypracowanie rozwiązań najkorzystniejszych dla beneficjentów, a jednocześnie mieszczących się w ramach prawnych ustawy.

74/108/204/242/, ID=15945
utworzony: 2010-04-30 09:05:05

Uprzejmie  informujemy, iż dnia 29 kwietnia 2010r. w ramach działania 5.1 PO IG „Wspieranie rozwoju powiązań   kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” wpłynęło 13 wniosków na  łączną  kwotę  wnioskowanego wsparcia   175  117 742,13 zł  co stanowi 258,11% alokacji przewidzianej na działanie 5.1 PO IG w obecnym naborze.

74/108/204/242/, ID=15417
utworzony: 2010-04-28 12:17:25

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, iż Instytucja Pośrednicząca wyraziła zgodę na podniesienie poziomu wartości złożonych projektów o dofinansowanie po osiągnięciu którego zostanie wstrzymany nabór wniosków o dofinansowanie w działaniu 5.1 PO IG z 200% na 250%.

74/108/204/242/, ID=15375
utworzony: 2010-04-14 15:03:57

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, iż Instytucja Pośrednicząca wyraziła zgodę na podniesienie poziomu wartości złożonych projektów o dofinansowanie po osiągnięciu którego zostanie wstrzymany nabór wniosków o dofinansowanie w działaniu 5.1 PO IG ze 130% na 200%.

74/108/204/242/, ID=15220
utworzony: 2010-03-03 15:53:05

Uprzejmie informujemy, że Generatory Wniosków o Dofinansowanie dla działania 5.1 POIG posiada pełną funkcjonalność, włącznie z możliwością zatwierdzania i drukowania wniosków na wzorze obowiązującym w 2010 roku.

74/108/204/242/, ID=14668
utworzony: 2010-03-01 17:16:36

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Generator Wniosków o Dofinansowanie z możliwością zatwierdzania wniosków, zawierający formularz wniosku zgodny z wzorem obowiązującym w 2010 roku dla działań 3.1 POIG oraz 5.1 POIG, zostanie udostępniony już w środę 03.03.2010 r. - przed dniem rozpoczęcia naboru.

74/108/204/242/, ID=14644
<  1 | 2 | 3 | 4  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj