PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


utworzony: 2010-06-22 12:15:38

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uwzględniając trudną sytuację, w jakiej z powodu powodzi mogli potencjalnie znaleźć się beneficjenci Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka,  Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej oraz Sektorowego Programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lub programów Phare, zwraca uwagę na zasady postępowania w sytuacji występowania siły wyższej.

74/108/200/274/324/, ID=16162
utworzony: 2010-06-02 13:36:39

Przypominamy, że ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2010 r. wprowadziła nowe zasady korzystania z dofinansowania udzielanego w formie zaliczki.  Przedstawiona niżej interpretacja zapisów ustawy o finansach publicznych jest wynikiem konsultacji pomiędzy PARP z instytucjami zaangażowanymi w realizację PO IG, których celem było wypracowanie rozwiązań najkorzystniejszych dla beneficjentów, a jednocześnie mieszczących się w ramach prawnych ustawy.

74/108/200/274/324/, ID=15942
utworzony: 2010-03-09 17:42:40

Zgodnie z informacją zawartą w Harmonogramie realizacji działań w trybie konkursowym w ramach PO IG w 2010 r. uruchomienie naboru w Poddziałaniu 3.3.1 POIG w 2010 r. jest uwarunkowane dostępnością środków. Zgodnie z decyzją instytucji nadzorujących Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w związku z obecnym kursem euro oraz ilością środków pozostających w budżecie działania (3,6 mln zł według obowiązującego dla przeliczeń kursu), planowane na II połowę marca uruchomienie konkursu dla poddziałania 3.3.1 PO IG zostaje zawieszone do czasu pozyskania dodatkowych środków. W przypadku zwiększenia budżetu, o terminie ogłoszenia naboru wniosków PARP poinformuje z wyprzedzeniem na swojej stronie internetowej.

74/108/200/274/324/, ID=14776
utworzony: 2009-10-20 09:39:50

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych DZ. U. z dnia 24 września 2009 r. NR 157, poz. 1241 z dniem 1 stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przejmuje od wszystkich instytucji zaangażowanych w dystrybucje funduszy unijnych, w tym również od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości , dokonywanie płatności wynikających z umów o dofinansowanie zawartych w ramach programów PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki, PO Rozwój Polski Wschodniej.

74/108/200/274/324/, ID=12170
utworzony: 2009-04-20 13:52:48
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Ministerstwo Gospodarki dokonało aktualizacji Przewodnika po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, dla III, IV, V i VI osi priorytetowych.
74/108/200/271/, ID=8957
utworzony: 2009-06-17 10:45:43
W związku z obowiązkiem instytucji udzielających pomocy do informowania Beneficjentów o numerach referencyjnych programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka działanie 3.3 realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach POIG, 2007-2013 (Dz.U.Nr 68. poz. 414 oraz z 2009 Nr 19, poz. 103) posiada numer referencyjny X325/2009.
74/108/200/271/, ID=9797
utworzony: 2009-06-05 16:04:10
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków  do działania 3.3, poddziałania 3.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 1 czerwca br. W ramach działania wpłynęło 37 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 129 623 644,81 zł.
74/108/200/271/, ID=9668
utworzony: 2009-05-27 13:38:39
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach  Działania 3.3 "Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP",  Poddziałanie 3.3.1 "Wsparcie dla IOB"  do godziny 12:00 dnia 27 maja  2009 r. do PARP wpłynęło 30 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego  wsparcia w ramach Poddziałania 3.3.1:  107 678 401,90 zł  co stanowi  130,19% alokacji przewidzianej na Poddziałanie 3.3.1 PO IG w roku bieżącym.
74/108/200/271/, ID=9429
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj