PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  27
1 | 2 | 3  >  

utworzony: 2015-06-03 13:59:46

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w celu monitorowania spełnienia warunku konieczności reinwestowania środków uzyskanych z wyjść kapitałowych z inwestycji dokonanych ze środków wsparcia w ramach projektu realizowanego w Działaniu 3.1 PO IG wprowadza system sprawozdawczości z półrocznym okresem sprawozdawczym. O zasadach, na jakich sprawozdanie należy sporządzać, Beneficjenci zostaną poinformowani pisemnie. Sprawozdania należy sporządzać wg wzorów formularzy będących załącznikiem do niniejszego komunikatu.

74/108/199/236/, ID=47960
utworzony: 2013-08-30 14:50:03

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż ze względu na wejście w życie Ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DZ.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) uległy zmianie zapisy Regulaminu Przeprowadzania Konkursu

74/108/199/236/, ID=35077
utworzony: 2013-06-17 13:19:33

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu naboru wniosków w ramach Działanie 3.1 „Inicjowanie Działalności Innowacyjnej” Na dzień 24.05.2013 prawidłowo potwierdzono złożenie 108 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia – 930 376 881,30 zł. Co  stanowi 930,38 % alokacji.

74/108/199/236/, ID=33622
utworzony: 2013-05-13 14:43:16

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Działania 3.1PO IG "Inicjowanie Działalności Innowacyjnej" do PARP wpłynęło 22 projekty na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia w ramach Działania 3.1 - 187 752 148,04 zł. 

74/108/199/236/, ID=33011
utworzony: 2013-03-06 16:20:54

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 28 lutego 2013 r. Komitet Monitorujący PO IG zatwierdził nowe brzmienie kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.1  Inicjowanie Działalności Innowacyjnej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

74/108/199/236/, ID=31616
utworzony: 2011-08-23 17:20:11

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że od dnia dzisiejszego obligatoryjnym elementem raportu z preinkubacji musi być podpisana przez beneficjenta i pomysłodawcę Deklaracja braku powiązań.

74/108/199/236/, ID=22723
utworzony: 2011-06-07 16:35:55

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku realokacji środków do Działania 3.1 "Inicjowanie działalności innowacyjnej" Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 zatwierdziła suplement listy rankingowej projektów nr 3.1/1/2010 na kwotę 130 319 050,91 PLN tym samym zatwierdzając do dofinansowania wszystkie wnioski poprawne merytorycznie złożone w Naborze 2010.

74/108/199/236/, ID=21707
utworzony: 2011-03-02 09:40:53

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje listę wniosków spełniających kryteria merytoryczne w Działaniu 3.1 POIG dla naboru przeprowadzonego w 2010 roku.

74/108/199/236/, ID=20076
utworzony: 2011-01-10 09:10:53

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonej oceny wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 zatwierdziła listę rankingową projektów nr 3.1/1/2010 na kwotę 48 072 322 PLN.

74/108/199/236/, ID=19021
utworzony: 2010-06-22 12:08:47

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uwzględniając trudną sytuację, w jakiej z powodu powodzi mogli potencjalnie znaleźć się beneficjenci Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka,  Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej oraz Sektorowego Programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lub programów Phare, zwraca uwagę na zasady postępowania w sytuacji występowania siły wyższej.

74/108/199/236/, ID=16159
1 | 2 | 3  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj