PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  23
1 | 2 | 3  >  

utworzony: 2011-04-26 15:05:04

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków w ramach konkursu otwartego dla Instytucji Otoczenia Biznesu w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 26 kwietnia 2011 roku.

74/108/205/222/, ID=20909
utworzony: 2010-12-20 12:35:53

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, że zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,poz. 1240 z późn. zm.) oraz postanowieniami umowy o dofinansowanie Beneficjenci, którzy do końca grudnia br. nie wydatkują zaliczek wypłaconych w 2010 r. na realizację projektów, zobowiązani są zwrócić w terminie do dnia 10 stycznia 2011 roku na rachunek bankowy PARP niewykorzystane dofinansowanie w zakresie środków pochodzących z dotacji celowej.

74/108/205/222/, ID=18714
utworzony: 2010-11-16 10:49:59

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Instytucja Zarządzająca, po pozytywnej rekomendacji Instytucji Pośredniczącej zatwierdziła system rozliczania wniosków o płatność na podstawie zestawienia dokumentów księgowych.

74/108/205/222/, ID=18374
utworzony: 2010-07-02 16:42:50

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż do dnia  2 lipca 2010 r. w ramach konkursu otwartego dla Instytucji Otoczenia Biznesu w ramach Działania 5.2 POIG, przyjęto 60 wniosków o dofinansowanie projektów, a poziom wykorzystania alokacji na działanie osiągnął 130 % alokacji.

74/108/205/222/, ID=16453
utworzony: 2010-06-22 12:26:42

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uwzględniając trudną sytuację, w jakiej z powodu powodzi mogli potencjalnie znaleźć się beneficjenci Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka,  Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej oraz Sektorowego Programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lub programów Phare, zwraca uwagę na zasady postępowania w sytuacji występowania siły wyższej.

74/108/205/222/, ID=16166
utworzony: 2010-06-02 13:42:14

Przypominamy, że ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2010 r. wprowadziła nowe zasady korzystania z dofinansowania udzielanego w formie zaliczki.  Przedstawiona niżej interpretacja zapisów ustawy o finansach publicznych jest wynikiem konsultacji pomiędzy PARP z instytucjami zaangażowanymi w realizację PO IG, których celem było wypracowanie rozwiązań najkorzystniejszych dla beneficjentów, a jednocześnie mieszczących się w ramach prawnych ustawy.

74/108/205/222/, ID=15946
utworzony: 2010-03-19 14:44:51

W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2010 r. ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz dwóch aktów wykonawczych do niej tj. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz.U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1726) a także rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. (Dz.U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1786), a także w związku ze zmianami w dokumentacji programowej dla POIG, zmianie uległa dokumentacja w ramach Działania 5.2 POIG

74/108/205/222/, ID=14897
utworzony: 2009-12-31 11:43:45

W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2010 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wzór Wniosku o dofinansowanie podlega aktualizacji. Punkt 9 Deklaracji Wnioskodawcy otrzymuje brzmienie: "Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)".

74/108/205/222/, ID=13545
utworzony: 2009-10-20 09:50:05

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych DZ. U. z dnia 24 września 2009 r. NR 157, poz. 1241 z dniem 1 stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przejmuje od wszystkich instytucji zaangażowanych w dystrybucje funduszy unijnych, w tym również od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości , dokonywanie płatności wynikających z umów o dofinansowanie zawartych w ramach programów PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki, PO Rozwój Polski Wschodniej.

74/108/205/222/, ID=12174
utworzony: 2009-06-08 11:55:54
W związku z obowiązkiem instytucji udzielających pomocy do informowania Beneficjentów o numerach referencyjnych programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka działanie 5.2 realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach POIG, 2007-2013 (Dz.U.Nr 68. poz. 414 oraz z 2009 Nr 19, poz. 103) posiada numer referencyjny X325/2009.
74/108/205/222/, ID=9676
1 | 2 | 3  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj