PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Dokumentacja do poddziałania 5.4.1 PO IG w roku 2012

DOKUMENTY PODSTAWOWE

Regulamin przeprowadzania konkursu - obowiązuje od 28.12.2012 r. pobierz plik [391kB]

Regulamin przeprowadzania konkursu pobierz plik [437kB]

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach POIG pobierz plik [382kB] 

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (link)

Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej pobierz plik [351kB]

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Wnioski należy sporządzać w GENERATORZE WNIOSKÓW (link)

Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu pobierz plik [384kB]

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pobierz plik [419kB]

Ankieta na potrzeby oceny kwalifikowalności VAT pobierz plik [59kB] 

Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT pobierz plik [56kB] 

Zalecenia Instytucji Zarządzającej dotyczące kwalifikowalności VAT pobierz plik [138kB]

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Umowa o dofinansowanie  pobierz plik [489kB]

Wzór weksla pobierz plik [9kB] 

Deklaracja wekslowa dla osób fizycznych pobierz plik [73kB]

Deklaracja wekslowa dla osób prawnych pobierz plik [72kB]

Instrukcja i zalecenia dot. prawidłowego wypełniania weksla in blanco i deklaracji wekslowej pobierz plik [52kB] 

Harmonogram rzeczowo-finansowy  pobierz plik [41kB] 

Harmonogramu płatności  pobierz plik [29kB]

Informacja nt. powiązań Wnioskodawcy z innymi przedsiębiorcami, łączeniu, przejęciu lub powstaniu Wnioskodawcy w wyniku podziału, prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą Wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis pobierz plik [52kB]
 

DOKUMENTY SKŁADANE PO PISEMNEJ PROŚBIE PARP NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Oświadczenie o adresie zamieszkania Wnioskodawcy, będącego osobą fizyczną (dotyczy podmiotu wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) pobierz plik [124kB]

Oświadczenie o orzeczeniu zakazu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769) pobierz plik [33kB]

Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis pobierz plik [235kB]

Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz plik [380kB]

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną pobierz plik [24kB] 

Deklaracja o niekaralności Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną pobierz plik [25kB]

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP  pobierz plik [86kB]  

  Załącznik a do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik [34kB]
Załącznik b do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik [33kB]
Załącznik c do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik [32kB]
Załącznik d do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP pobierz plik [20kB]
DOKUMENTY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA PROJEKTU


Wniosek o płatność (link)

Pomocnicze zestawienie pobierz plik [41kB] 

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 pobierz plik [442kB]

stopka PO IG

74/108/206/287/563/, ID=27134
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-05-21 12:53:20
Aktualizowany: 2014-07-31 10:32:33
Ilość odsłon: 41001
drukuj