PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  69
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  >  

utworzony: 2009-08-06 15:36:13

Przedsiębiorcy, którzy są w trakcie rozliczania projektów inwestycyjnych lub zamierzają złożyć wniosek o płatność będą mogli skorzystać z praktycznych wskazówek, jak przygotować do rozliczenia dokumentację w ramach projektów, w których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

74/108/203/211/, ID=10670
utworzony: 2009-07-29 16:31:51

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości niniejszym informuje, że w związku z zakończeniem ocena projektów złożonych w ramach I rundy aplikacyjnej w 2009 r. do Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale Innowacyjnym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Instytucja Zarządzająca zatwierdziła listę rekomendowanych do dofinansowania projektów.

74/108/203/211/, ID=10507
utworzony: 2009-07-21 16:13:39

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  informuje, że 20 lipca weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych. Podwyższa ona m.in. z 4 mln do 10 mln złotych wartość zaliczki, do której zabezpieczenia wystarczy deklaracja wekslowa.

74/108/203/211/, ID=10252
utworzony: 2009-07-17 16:29:57
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończyła się ocena wniosków złożonych w ramach II rundy aplikacyjnej do Działania 4.4 POIG z terminem przyjmowania wniosków o dofinansowanie do 15 kwietnia 2009 r. Z 280 projektów po ocenie formalnej  przekazanych do oceny merytorycznej 195 projektów zostało ocenionych pozytywnie uzyskując co najmniej 60 punktów. Łączna wartość dofinansowania w tych projektach wynosi 2.996.942.078,61 PLN. Dostępny budżet bieżącej rundy aplikacyjnej, w ramach którego zostały rekomendowane projekty do dofinansowania wynosi 933.792.000,00 PLN.
74/108/203/211/, ID=10186
utworzony: 2009-07-15 11:49:19
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w związku z faktem, iż Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (wersja z 8 kwietnia 2009 r.) nie określa żadnych wymogów co do treści promes i umów kredytowych, to przedłożenie przez Wnioskodawcę promesy lub umowy kredytowej zgodnej ze wzorem określonym dla Działania 4.4, zapewniającej finansowanie min. 30% wydatków kwalifikowanych, stanowi podstawę uznania kryteriów finansowych za spełnione.
74/108/203/211/, ID=10099
utworzony: 2009-06-17 16:25:24
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że na Komitecie Monitorującym PO IG 9 czerwca 2009 r. zatwierdzono zmiany kryteriów wyboru projektów w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.


74/108/203/211/, ID=9815
utworzony: 2009-06-08 14:52:22
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach II rundy aplikacyjnej Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka złożonych zostało 326 wniosków o łącznej wartości dofinansowania 5.065.941.284,97 PLN.
74/108/203/211/, ID=9689
utworzony: 2009-06-08 13:09:20
W związku z obowiązkiem instytucji udzielających pomocy do informowania Beneficjentów o numerach referencyjnych programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach POIG, 2007-2013 (Dz.U.Nr 68. poz. 414 oraz z 2009 Nr 19, poz. 103) posiada numer referencyjny X325/2009.
74/108/203/211/, ID=9682
utworzony: 2009-06-04 14:24:16
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia zasady obowiązujące przy zwiększaniu dofinansowania w ramach działania 4.4.
74/108/203/211/, ID=9651
utworzony: 2009-05-26 11:14:49
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uzyskała zgodę Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Gospodarki na zwiększenie kwoty dofinansowania w zawartych w ubiegłym roku umowach z przedsiębiorcami w ramach działania 4.4.
74/108/203/211/, ID=9411
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj