PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  53
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  >  

utworzony: 2015-06-12 10:15:18

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o możliwości zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie wprowadzającego uproszczony system rozliczania wniosku o płatność.

74/108/202/210/, ID=48041
utworzony: 2011-02-07 13:45:23

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o możliwości zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie wprowadzającego uproszczony system rozliczania wniosku o płatność.

74/108/202/210/, ID=19686
utworzony: 2010-06-22 12:17:46

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uwzględniając trudną sytuację, w jakiej z powodu powodzi mogli potencjalnie znaleźć się beneficjenci Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka,  Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej oraz Sektorowego Programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lub programów Phare, zwraca uwagę na zasady postępowania w sytuacji występowania siły wyższej.

74/108/202/210/, ID=16163
utworzony: 2010-06-07 21:45:01

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że alokacja działania 4.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013 została wyczerpana.

74/108/202/210/, ID=15971
utworzony: 2010-06-02 13:38:58

Przypominamy, że ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2010 r. wprowadziła nowe zasady korzystania z dofinansowania udzielanego w formie zaliczki.  Przedstawiona niżej interpretacja zapisów ustawy o finansach publicznych jest wynikiem konsultacji pomiędzy PARP z instytucjami zaangażowanymi w realizację PO IG, których celem było wypracowanie rozwiązań najkorzystniejszych dla beneficjentów, a jednocześnie mieszczących się w ramach prawnych ustawy.

74/108/202/210/, ID=15943
utworzony: 2010-03-26 10:42:54

4.2 „Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
zaprasza

do składania wniosków o wpis na listę ekspertów dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych w odpowiedzi na konkursy ogłaszane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet IV: Działanie 4.2 „Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”.

 

74/108/202/210/, ID=14958
utworzony: 2010-02-23 13:47:27

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 4.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach I rundy aplikacyjnej w 2010 r., zgodnie z wcześniejszymi komunikatami, został zamknięty 18 lutego 2010 r. o godzinie 16.30.

74/108/202/210/, ID=14598
utworzony: 2010-02-15 15:29:01

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu, nabór wniosków do Działania 4.2 PO IG może zostać zamknięty, jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 150% alokacji wyznaczonej w ramach Działania 4.2 na konkurs tj. 154 683 750,00 PLN. PARP zobowiązana jest poinformować na stronie internetowej www.parp.gov.pl z wyprzedzeniem 3 dni roboczych o dacie wstrzymania naboru wniosków.

74/108/202/210/, ID=14460
utworzony: 2010-02-11 14:27:29

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w działaniu 4.2 ocena projektów została zakończona a raport z listą projektów rekomendowanych został przekazany do Instytucji Pośredniczącej tj. Ministerstwa Gospodarki.

74/108/202/210/, ID=14404
utworzony: 2010-01-29 15:54:02

W związku z błędem translatorskim, który zawiera polskie tłumaczenie Załącznika nr I do rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) informujemy, iż zmianie uległa treść Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP.

74/108/202/210/, ID=13849
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj