PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Nabór wniosków do działania 3.1 PO IG w roku 2013

Nabór zamknięty

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca

 Działanie 3.1 „Inicjowanie Działalności Innowacyjnej”

w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy

 finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (Dz.U. z 2012 poz. 438 z późn. zm.)

 ogłasza konkurs projektów

w ramach Działania 3.1. „Inicjowanie Działalności Innowacyjnej”


Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 29 kwietnia 2013 r.

a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku zgodnie z zapisami Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu.

 

Uwaga!

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków przewidzianych na dofinansowanie projektów na 2013 rok i jednocześnie nie dłużej niż do 31 maja 2013 r. do godziny 16:30. PARP może zamknąć nabór wniosków, jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 170% alokacji przewidzianej na dany rok. Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji, przy czym data zakończenia przyjmowania wniosków nie może przekroczyć wyznaczonej daty zamknięcia naboru wniosków.

Dofinansowanie będzie udzielane na - wsparcie w zakresie tworzenia na bazie innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw, w tym spin off’ów poprzez przeprowadzenie badań rozwiązania innowacyjnego i sprawdzenie jego potencjału rynkowego (analiza rynku, opracowanie biznesplanu i studiów wykonalności), prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej opartej na rozwiązaniu innowacyjnym oraz przez dokonywanie inwestycji w nowo powstałą spółkę przez nabycie lub objęcie akcji lub udziałów w tej spółce.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

Beneficjentami wsparcia w ramach Działania 3.1 POIG są podmioty działające na rzecz innowacyjności. Szczegółowe informacje dotyczące podmiotów, którym może być udzielone wsparcie zawarte są w § 9 ww. Rozporządzenia. 


Budżet i poziom dofinansowania:

Budżet Działania wynosi: 174 882 343EUR

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2013 roku wynosi:
100 000 000 PLN
[1].

Wielkość wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wielkość wsparcia na pokrycie poniższych kosztów nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem:

1. identyfikację rozwiązań innowacyjnych i sprawdzanie ich potencjału rynkowego przez:

a)  przeprowadzenie badań rozwiązania innowacyjnego,

b)  analizę rynku rozwiązania innowacyjnego, opracowanie biznesplanu i studiów wykonalności;

2. prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej opartej na rozwiązaniu innowacyjnym;

 

Maksymalna kwota dofinansowania:

Kwota udzielonego wsparcia nie może być wyższa niż 10 000 000 PLN dla jednego Wnioskodawcy na jeden projekt.

 

Regulamin przeprowadzania konkursu pobierz plik (238kB)

Kryteria wyboru projektów pobierz plik (329kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu  pobierz plik (561kB)


Sposób przygotowania i składania wniosków:

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie w Generatorze Wniosków (link) zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie uważa się za wypełniony z chwilą zablokowania, po dokonaniu pozytywnej walidacji.

Wypełniony wniosek należy zarejestrować z użyciem przycisku „Złóż wniosek” udostępnionym w Generatorze Wniosków. Wniosek o dofinansowanie musi zostać opatrzony podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy i wysłany wraz z wymaganymi załącznikami w ciągu 3 dni roboczych po dniu zarejestrowania. Podpisanie wniosku oraz złożenie wniosku i załączników do wniosku może zostać dokonane drogą elektroniczną lub w sposób tradycyjny (zgodnie z zapisami Regulaminu Przeprowadzania Konkursu).


Termin poinformowania o wynikach konkursu

Poinformowanie Wnioskodawców o zatwierdzeniu projektu do dofinansowania lub nierekomendowaniu projektu do wsparcia nastąpi w terminie około 8 miesięcy od zamknięcia naboru wniosków do działania 3.1


Procedura odwoławcza

 1. Środkiem odwoławczym od wyników oceny projektów składanych w ramach systemu instytucjonalnego PO IG jest protest.
 2. Protest to pisemne wystąpienie wnioskodawcy o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie:
  1. zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów,
  2. naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik.
 3. Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, zarówno formalnej, jak i merytorycznej.
 4. Protest może wnieść każdy wnioskodawca, któremu doręczona została pisemna informacja o negatywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu.
 5. Protest wnoszony jest do Instytucji Pośredniczącej (Ministra Gospodarki) za pośrednictwem instytucji, która przekazała wnioskodawcy pismo informujące o negatywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu (PARP).
 6. Szczegółowe warunki, terminy i sposób wnoszenia protestu określone zostały w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w Załączniku 4.4 Procedura odwoławcza w ramach POIG.
 7. Zgodnie z art. 30c ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju po zakończeniu procedury odwoławczej w ramach POIG i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej wnioskodawcy przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.


Wzór umowy o dofinansowanie pobierz plik (463kB)

Pełna dokumentacja dla działania 3.1 (link)

 [1] do przeliczenia alokacji na PLN przyjęto kurs EUR z dnia 28.03.2013 r. tj. 1 EUR = 4.1804 PLN

 

stopka POIG

74/108/199/648/, ID=32341
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-04-15 12:56:08
Aktualizowany: 2013-05-17 09:09:16
Ilość odsłon: 47890
drukuj