PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikat w sprawie zgodności projektów z dyrektywami środowiskowymi.

Zgodnie z zapisami „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013” „projekty współfinansowane w ramach programu operacyjnego będą w pełni zgodne z  postanowieniami dyrektyw Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), siedliskowej i ptasiej. W fazie wyboru projektów zostaną zastosowane odpowiednie kryteria kwalifikacyjne celem zagwarantowania, że projekty spełniają wymagania nakreślone przez powyżej wymienione dyrektywy. Współfinansowanie projektów, które negatywnie oddziałują na potencjalne obszary NATURA 2000 nie będzie dozwolone.”
W celu zapewnienia zgodności projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych z powyższymi przepisami wspólnotowymi, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR) opracowało Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. Wytyczne zamieszczono na stronie internetowej MIR.

Zalecamy potencjalnym wnioskodawcom zapoznanie się z ww. Wytycznymi i uwzględnienie ich przy przygotowywaniu projektów. W najbliższym czasie PARP przedstawi dodatkowe informacje, aby pomóc potencjalnym wnioskodawcom w prawidłowej realizacji projektu.

Jednocześnie informujemy, że przypadku działań 4.2 i 4.4 PO IG zgodność projektów zgłoszonych do dofinansowania z regulacjami unijnymi będzie weryfikowana na etapie oceny wniosków. W przypadku wątpliwości będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji przez wnioskodawców.
 
Informacje dodatkowe i pomocnicze dla wnioskodawców w ramach Działania 4.2 oraz Działania 4.4 POIG:

 Plik doc Wzór oświadczenia wnioskodawcy
 Plik pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.)
 Plik pdf Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 29, poz. 2313, z późn. zm).

Informacje o obszarach Natura 2000 i potencjalnych obszarach Natura 2000

Zalecenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla " przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich" (urban development projects) dla potencjalnych beneficjentów środków UE (link

 

stopka PO IG
74/108/, ID=3988
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-05-12 16:41:07
Aktualizowany: 2013-11-29 11:01:29
Ilość odsłon: 36650
drukuj