PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Wskazówki odnośnie dokumentacji środowiskowej

Informacja dla Wnioskodawców i Beneficjentów Działania 4.4 POIG w zakresie przygotowywania dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powtarzającymi się licznymi błędami w dokumentacji dotyczącej oceny wpływy przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektów będących przedmiotem dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej pragniemy zwrócić Państwa uwagę na podstawowe zasady sporządzania dokumentacji. Niniejsze opracowanie ma zatem charakter informacyjny, zwracający uwagę na najczęstsze uchybienia w dokumentacji. Nie stanowi natomiast kompletnej informacji o zakresie i sposobie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, która opisana jest we właściwych przepisach prawa. Niemniej mamy nadzieję, że przygotowana informacja pozwoli na prawidłowe przeprowadzenie procesu pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach projektów.

Ważnym elementem, niezbędnym do zawarcia umowy o dofinansowanie, jest prawidłowa i kompletna dokumentacja dotycząca oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, przygotowana zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych oraz obowiązującym prawodawstwem krajowym i wspólnotowym.

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jest procesem, który ma dostarczyć podejmującemu decyzję organowi administracji publicznej informacji, czy ingerencja inwestycji w środowisko, została zaplanowana w sposób optymalny i czy korzyści wynikające z jej realizacji rekompensują straty w środowisku, jakie zwykle są niemożliwe do uniknięcia. Środowisko jest tu rozumiane nie tylko jako środowisko przyrodnicze, ale także jako środowisko społeczne.

Podstawowe zasady przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000 zostały zawarte w dziale V ustawy ooś oraz w rozporządzeniu ooś (czyli ustawie z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko). Przed wejściem w życie ustawy ooś, tj. 15 listopada 2008 r., zasady oceny przedsięwzięcia na środowisko określała ustawa Prawo ochrony środowiska, jednakże ustawa ta nie w pełni dobrze transponowała przepisy unijne do prawa polskiego. Należy dodać, iż prawo unijne regulowało ocenę oddziaływania na środowisko od roku 1985 (Dyrektywa Rady 85/337/EWG z 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne).

Przebieg oceny oddziaływania na środowisko będzie uzależniony od rodzaju planowanego przedsięwzięcia. należy podkreślić, że jej przeprowadzenia będą wymagać planowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które podzielono na:

  • planowane przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
  • planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeśli właściwy organ stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny.

Obie kategorie przedsięwzięć wraz z przypadkami zmian dokonywanych w istniejących obiektach, które zostaną zakwalifikowane jako takie przedsięwzięcia, docelowo będą wymienione w stosownym rozporządzeniu Rady Ministrów. Jednak do wejścia w życie tej regulacji, nie dłużej wszakże niż do 15 listopada 2010 r., w mocy pozostaje dotychczasowe rozporządzenie w sprawie podziału przedsięwzięć z 9 listopada 2004 r.

W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać na środowisko, jak i przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko (co wynika z Rozporządzenia OOS), decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach musi zostać wydana przed uzyskaniem decyzji administracyjnych wymienionych w art. 72 ustawy (m.in. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, pozwoleniu wodnoprawnemu, itp.). Warto podkreślić, że jeżeli wymienione wyżej decyzje dotyczą przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, to bez względu na to, czy przeprowadzano ocenę oddziaływania na środowisko, powinny zostać podane do wiadomości publicznej. W tym celu organy administracji, które je wydały, powinny poinformować o tym społeczeństwo i powiadomić je o możliwościach zapoznania się z ich treścią oraz dokumentacją sprawy (art. 72 ust. 6 ustawy ooś). Poza tym należy pamiętać, że dokonanie zmian w wymienionych wyżej decyzjach inwestycyjnych (wyszczególnionych w art. 72 ust. 1 ustawy ooś) będzie w zasadzie wymagać wydania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z definicją zamieszczoną w punkcie 8 ustępu 1 artykułu 3 ustawy ooś przez pojęcie oceny oddziaływania na środowisko rozumie się postępowanie administracyjne w sprawie planowanego przedsięwzięcia obejmujące w szczególności:

  • weryfikację raportu o oddziaływaniu na środowisko;
  • uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień
  • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Warto podkreślić, że niezależnie od tego, czy przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne, czy fakultatywne, jej przebieg będzie zawsze taki sam.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się zwykle na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia. Organami administracji, odpowiedzialnymi za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będą wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Przebieg postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie zależał od rodzaju planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W przypadku planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wydaniu decyzji z definicji będzie towarzyszyła ocena oddziaływania na środowisko. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 rozporządzenia ooś rozstrzyga organ administracji wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W tym celu musi się on zapoznać z wnioskiem wraz z przedłożonymi do niego załącznikami oraz przeanalizować przedsięwzięcie pod kątem uwarunkowań dotyczących jego charakterystyki, rodzaju, usytuowania oraz skali możliwego oddziaływania na środowisko. Ich pełną listę zawiera przepis z ustępu 1 artykułu 63 ustawy ooś. Organ właściwy do ewentualnego nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny musi – poza stworzeniem własnej, indywidualnej analizy – zasięgnąć jeszcze opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Organ administracji prowadzący postępowanie, który otrzymał obie opinie, dokonał analizy dokumentacji (w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia), a także rozpatrzył planowane przedsięwzięcie pod kątem uwarunkowań określonych w ustępie 1 artykułu 63 ustawy ooś, rozstrzyga o ewentualnym obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w drodze postanowienia. Organ wydając powyższe postanowienie kieruje się uwarunkowaniami wymienionymi w przywołanym wcześniej ustępie 1 artykułu 63 ustawy ooś. Tak napisane postanowienie powinno zostać wydane w ciągu 30 dni od daty wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Następnie organ prowadzący postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed podjęciem rozstrzygnięcia o zakresie raportu zasięga opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska i organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zarówno regionalny dyrektor ochrony środowiska, jak i inspekcja sanitarna mają 14 dni, liczonych od otrzymania wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i karty informacyjnej przedsięwzięcia, na wyrażenie swoich stanowisk. Gotowy, przygotowany przez przedsiębiorcę i złożony do urzędu raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który jest sporządzony zgodnie z wymaganiami art. 66 ustawy OOS oraz opiniami organów, umożliwia rozpoczęcie konsultacji społecznych – jednego z ważniejszych elementów oceny oddziaływania na środowisko. Warto też dodać, że jednym z najważniejszych elementów raportu, a tym samym najczęstszym błędem, który się pojawia  podczas sporządzenia raportu, jest brak prawidłowej analizy wariantów, które zostały opisane w art. 66 ustawy. Zgodnie z ustawą opis analizowanych wariantów powinien zawierać:

a) wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant alternatywny;

b) wariant najkorzystniejszy dla środowiska;

wraz z uzasadnieniem ich wyboru.

Warto podkreślić, że brak opisu jakiegokolwiek z wariantu może skutkować odmową dofinansowania projektu ze środków europejskich. Jest to jedno z najczęstszych uchybień w weryfikowanych dokumentacjach środowiskowych.

Przedmiotem udziału społeczeństwa będzie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w szczególności z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a także postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny (dla przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko) lub postanowienie w sprawie zakresu raportu (dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, jeśli zakres był określany), wraz z opiniami właściwych organów. Samo podanie do publicznej wiadomości przywołanych bliżej informacji powinno się odbywać na kilka sposobów, a mianowicie poprzez:

  • udostępnienie informacji organu właściwego w tej sprawie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP),
  • ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie organu,
  • obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Po podaniu tych informacji do wiadomości publicznej następuje właściwa część konsultacji społecznych, polegająca na zapoznawaniu się społeczeństwa z dokumentacją sprawy oraz składaniu uwag i wniosków. Uczestniczyć w niej może każdy zainteresowany. Niczym nieograniczona jest też forma wnoszenia zastrzeżeń. Przepisy ustawy ooś przewidują bowiem, że mogą one być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym). Ważne jest natomiast, aby były one wnoszone w ciągu 21 dni, w przeciwnym razie nie zostaną rozpatrzone (art. 35 ustawy ooś).

Należy dodać, iż błędy lub nie udostępnienie społeczeństwu informacji o prowadzonym postępowaniu OOŚ jest jednym z najważniejszych uchybień w prowadzonych postępowaniach, które mogą spowodować odmowę przyznania środków europejskich lub konieczność przeprowadzenia ponownego postępowania.

Ukoronowaniem tak prowadzonego postępowania z udziałem społeczeństwa będzie wskazanie zgłaszanych opinii oraz sposobu i zakresu ich wykorzystania w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 37 pkt 2 ustawy ooś).

Kolejnym elementem oceny oddziaływania na środowisko, który polega na kontroli merytorycznej zawartości dokumentacji i służy wyrażeniu ewentualnej zgody na zaproponowane przez inwestora warunki realizacji przedsięwzięcia, będą konsultacje z Regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i organem inspekcji sanitarnej.

Wyniki oceny oddziaływania na środowisko (w tym ewentualnej oceny transgranicznej), ustalenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, zastrzeżenia składane w ramach konsultacji społecznych oraz uzgodnienie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i opinia inspekcji sanitarnej powinny być wzięte pod uwagę przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 80 ust. 1 ustawy ooś). Należy dodać, iż jeśli zgłoszone uwagi podczas konsultacji społecznych mają znaczący wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, uzupełniają raport, etc. powinny zostać poddane ponownym konsultacjom z 21 dniowym terminem.

Decyzja powinna zawierać wszystkie elementy, o których mowa w art. 82 ustawy OOŚ.

Ostatnim elementem postępowania z udziałem społeczeństwa będzie obowiązek poinformowania opinii publicznej przez organ o wydanej decyzji i możliwości zapoznania się z jej treścią (art. 38 ustawy ooś). Upublicznienie tych informacji będzie zarazem dotyczyło rozstrzygnięć podejmowanych bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, a więc i bez konsultacji społecznych (art. 85 ust. 3 ustawy ooś).

Następnie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie kolejnych decyzji inwestycyjnych (wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt 1-14 ustawy ooś), które będą niezbędne do realizacji przedsięwzięcia.

Warto podkreślić, iż aktywna rola Inwestora/Wnioskodawcy od początku postępowania OOŚ może uchronić go przed wydaniem decyzji w oparciu o błędną dokumentację, a co za tym idzie, skutkami finansowymi w postaci nie przyznania dofinansowania.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości z OOŚ proszę odwoływać się do przepisów ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko lub kontaktować się z pracownikami PARP.

 

Źródła:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.01.62.627).

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08.199.1227).

Ustawa z dnia 21 maja 2010 r.o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.10.119.804) - art. 1 - zmiany dotyczą art. 16, 47, 48, 57, 58, 63, 64, 67, 69, 70, 72, 74-77, 84, 87, 88, 90, 97, 98, 123 i 153 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.04.257.2573)

„Postępowania administracyjne w sprawach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”

1/3/, ID=18423
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-11-19 16:06:41
Aktualizowany: 2013-10-18 15:38:26
Ilość odsłon: 40515
drukuj