PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

Działania PARP na rzecz realizacji Small Business Act dla Europy

Small Business Act dla Europy

25 czerwca 2008 r. został opublikowany Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Think Small First, a Small Business Act for Europe”. Celami „Small Business Act for Europe” są: poprawa podejścia politycznego do przedsiębiorczości, trwałe wpisanie zasady „najpierw mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” w kształtowanie polityki począwszy od opracowywania przepisów, a kończąc na usługach publicznych, oraz wspieranie rozwoju MSP. SBA jest uznaniem kluczowej roli małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce
i propozycją spójnej strategii wobec nich, czego wyrazem jest 10 zasad, służących za wytyczne przy opracowywaniu i realizacji polityki na szczeblu wspólnotowym i krajowym oraz konkretne propozycje legislacyjne UE.

Zasady tworzenia i realizowania polityki zgodnie z SBA:

 • Tworzenie warunków, w których przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa rodzinne mogą dobrze prosperować, a przedsiębiorczość jest nagradzana.
 • Zagwarantowanie, by uczciwi przedsiębiorcy, których przedsiębiorstwo zostało postawione w stan upadłości, dostali szybko drugą szansę.
 • Opracowywanie przepisów zgodnie z zasadą „Najpierw mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”
 • Sprawienie, by organy administracji publicznej lepiej reagowały na potrzeby MSP.
 • Dostosowanie instrumentów polityki publicznej do potrzeb MSP: ułatwienie MSP udziału w zamówieniach publicznych oraz lepsze wykorzystanie możliwości pomocy państwa dla MSP.
 • Ułatwianie MSP dostępu do finansowania i rozwijanie otoczenia prawnego i biznesowego sprzyjającego terminowym płatnościom w transakcjach handlowych.
 • Pomaganie MSP w szerszym korzystaniu z możliwości oferowanych przez jednolity rynek.
 • Wspieranie podnoszenia kwalifikacji w MSP i wszelkich form innowacji.
 • Umożliwienie MSP przekształcania wyzwań związanych z ochroną środowiska na nowe możliwości.
 • Zachęcanie i wspieranie MSP w czerpaniu korzyści z rozwoju rynków.


Rozwiązania legislacyjne proponowane przez SBA:

 • ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych dotyczące pomocy państwa (GBER) – przyjęte przez Komisję Europejską 6.08.2008 r., obowiązuje do końca 2013 r.,
 • rozporządzenie ustanawiające statut europejskiej spółki prywatnej (SPE[1]) - raport n.t. SPE przyjęty przez Parlament Europejski 9.03.2009 r., w procesie konsultacji,
 • dyrektywa w sprawie obniżonych stawek VAT - porozumienie przyjęte przez Radę ECOFIN 10.03.2009 r., Dyrektywa Rady 2009/47/WE z 5.05.2009 r. obowiązuje od 1.06.2009 r.,
 • modernizacja, uproszczenia i zharmonizowanie istniejących zasad dotyczących faktur VAT w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw – propozycja Dyrektywy Rady UE zmieniająca Dyrektywę 2006/112/WE przyjęta przez KE 28.01.2009 r., jest tematem dyskusji grupy roboczej Rady UE,
 • zmiana dyrektywy 2000/35/WE w sprawie opóźnień w płatnościach, mająca na celu zagwarantowanie, by MSP terminowo otrzymywały zapłatę w ramach wszelkich transakcji handlowych – propozycja przyjęta przez Komisję Europejską 8.04.2009 r., od maja 2009 jest tematem dyskusji grupy roboczej Rady UE.


23 lutego 2011 r. Komisja Europejska opublikowała Przegląd SBA, który jest raportem z implementacji założeń SBA. Raport wskazuje na następujące postępy w realizacji SBA:

 • 100 tys. MSP skorzystało z instrumentów finansowych w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji, co pozwoliło na stworzenie ponad 100 tys. miejsc pracy.
 • Zgodnie z dyrektywą w sprawie opóźnień w płatnościach organy publiczne są obecnie zobowiązane do dotrzymywania 30-dniowego terminu płatności na rzecz dostawców, co korzystnie wpływa na przepływy pieniężne przedsiębiorstw.
 • W większości państw członkowskich znacznie ograniczono czas i koszt założenia firmy – średnia UE dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod tym względem spadła z 12 dni i 485 euro w 2007 r. do 7 dni i 399 euro w 2010 r.
 • Dzięki usprawnieniu procedur internetowych i możliwości składania wspólnych ofert ułatwiono MSP uczestnictwo w procedurach zamówień publicznych.
 • Nowy ośrodek UE dla MSP w Chinach pomaga MSP wchodzącym na chiński rynek.


Przegląd poza oceną dotychczasowych osiągnięć proponuje dalsze działania w szeregu obszarów priorytetowych:

 • Większa dostępność finansowania inwestycji i wzrostu MSP – wzrost dostępności gwarancji kredytowych dla MSP, poprawa dostępu do rynków kapitału podwyższonego ryzyka, umożliwienie bankom łatwego korzystania z pożyczek EBI i instrumentów UE na rzecz finansowania MSP.
 • Inteligentne uregulowania MSP – poprawa stanowienia prawa UE dzięki wprowadzeniu „testu MSP” dla projektów regulacji, rozwój pojedynczych punktów kontaktowych dla ułatwienia procedur administracyjnych, ograniczenia nadmiernie rygorystycznego przekładania wymogów dyrektyw UE na akty prawa krajowego.
 • Pełne wykorzystanie jednolitego rynku – wprowadzenie jednolitej podstawy opodatkowania osób prawnych, środki ułatwiające transgraniczne odzyskiwanie wierzytelności, zwiększenie dostępności norm i nadanie im charakteru bardziej sprzyjającego MSP, wytyczne dla MSP dotyczące wskazywaniu miejsca pochodzenia.
 • Pomoc MSP w sprostaniu wyzwaniom globalizacji i zmiany klimatu – wsparcie dla MSP prowadzących działalność na rynkach poza UE, strategia na rzecz klastrów i sieci o globalnej konkurencyjności, działania w zakresie regionalnego transferu wiedzy pomiędzy ekspertami w dziedzinie energetyki i ochrony środowiska.


Należy zauważyć, że Przegląd KE wskazuje wybrane działania podjęte przez Polskę jako przykład praktyk do naśladowania, m.in. usługi świadczone w ramach Krajowego Systemu Usług prowadzonego przez PARP, czy dostępu do środków finansowych za pośrednictwem Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A.

23 listopada 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła raport definiujący nowe podejście do ograniczania barier regulacyjnych dla MSP – Report from the Commission to the Council and the European Parliament: Minimizing regulatory burden for SMEs Adapting EU regulation to the needs of micro-enterprises. Komisja ma wyłączać mikroprzedsiębiorstwa z uregulowań UE lub wprowadzać specjalne rozwiązania ograniczające bariery tego typu. Raport przedstawia listę inicjatyw tego typu już podjętych lub rozpatrywanych do wdrożenia w przyszłości. Komisja podkreśla również, że w większym niż dotychczas stopniu będzie brała pod uwagę wkład MMSP przy tworzeniu prawa w UE.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości włącza się poprzez swoje działania w realizację zasad SBA w Polsce. Szczegóły dotyczące zaangażowania PARP we wdrażanie SBA znajdują się na poniższej prezentacji.


Dokumenty do pobrania:

 • Działania PARP na rzecz realizacji Small Business Act – prezentacja (pobierz plik)
 • Stanowisko Rządu RP w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej „Think Small First, a Small Business Act for Europe” (SBA) (pobierz plik)
 • Komunikat Komisji Europejskiej „Think Small First, a Small Business Act for Europe” (SBA) (pobierz plik)
 • SBA Action Plan (pobierz plik)
 • Report on the implementation of the SBA (pobierz plik)
 • Report “Minimizing regulatory burden for SMEs Adapting EU regulation to the needs of micro-enterprises” (pobierz plik)
 • Wspólny list Polski, Wlk. Brytanii, Włoch, Niemiec (pobierz plik)
 • Polski non-paper dotyczący przeglądu SBA – 07.2010 (pobierz plik)
 • Przegląd SBA (SBA Review), 23.02.2011 (pobierz plik)
 • Stanowisko Rządu RP dot. SBA Review (pobierz plik)
 • SBA Fact Sheet 2012 (pobierz plik)
 • SBA Fact Sheet 2010-2011 (pobierz plik)
 • SBA Fact Sheet 2009 (pobierz plik)
 • SBA Fact Sheet 2008 (pobierz plik)


Więcej informacji n.t. SBA (link)

74/, ID=11305
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-09-04 09:49:36
Aktualizowany: 2013-10-02 15:44:49
Ilość odsłon: 63206
drukuj