PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Komunikaty


utworzony: 2012-04-23 15:54:37

W związku z nowelizacją art.  6c ust. 2 Ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 roku Nr 42 poz. 275 z późn. zm.) poniżej zawarto wzory oświadczeń o braku powiązań pomiędzy Beneficjentem a wykonawcami czy dostawcami usług,  o których mowa w art. 6c. 

74/108/200/272/323/, ID=26843
utworzony: 2012-04-23 16:01:09

Zgodnie z § 10 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do:

1.  informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu ze środków PO IG zarówno w trakcie realizacji Projektu jak i po jego zakończeniu.

2.  stosowania art. 8 i 9 rozporządzenia 1828/2006 w zakresie, o którym mowa w pkt 1.

3.    realizacji działań informacyjnych i promocyjnych poprzez umieszczenie, co najmniej:


74/108/200/272/323/, ID=26844
utworzony: 2011-07-29 15:10:43

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Działania 3.3; poddziałanie 3.3.2 PO IG "Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP – wsparcie dla MSP" do godziny 14.00 dnia 29.07.2011 r. do PARP wpłynęło 190 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia w ramach Działania 3.3 –26 059 292,40 zł.

74/108/200/272/323/, ID=22337
utworzony: 2011-01-31 16:43:23

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż obecnie trwają konsultacje związane z możliwością uelastycznienia systemu udzielania wsparcia przez udostępnienie możliwości udzielania zaliczki w przypadku gdy, Wnioskodawca decyduje się na rozliczanie wydatków w oparciu o kwotę ryczałtową pokrywającą w całości wydatki kwalifikowalne projektu.

74/108/200/272/323/, ID=19520
utworzony: 2011-01-03 15:50:53

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków do działania 3.3, poddziałanie 3.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 30 grudnia 2010 r.

74/108/200/272/323/, ID=18941
utworzony: 2010-06-22 12:10:02

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uwzględniając trudną sytuację, w jakiej z powodu powodzi mogli potencjalnie znaleźć się beneficjenci Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka,  Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej oraz Sektorowego Programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lub programów Phare, zwraca uwagę na zasady postępowania w sytuacji występowania siły wyższej.

74/108/200/272/323/, ID=16160
utworzony: 2010-06-02 13:35:22

Przypominamy, że ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2010 r. wprowadziła nowe zasady korzystania z dofinansowania udzielanego w formie zaliczki.  Przedstawiona niżej interpretacja zapisów ustawy o finansach publicznych jest wynikiem konsultacji pomiędzy PARP z instytucjami zaangażowanymi w realizację PO IG, których celem było wypracowanie rozwiązań najkorzystniejszych dla beneficjentów, a jednocześnie mieszczących się w ramach prawnych ustawy.

74/108/200/272/323/, ID=15941
utworzony: 2010-01-06 09:22:47

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że nabór wniosków  do działania 3.3, poddziałania 3.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 30 grudnia 2009 r.

74/108/200/272/323/, ID=13584
utworzony: 2009-10-20 09:36:41

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych DZ. U. z dnia 24 września 2009 r. NR 157, poz. 1241 z dniem 1 stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przejmuje od wszystkich instytucji zaangażowanych w dystrybucje funduszy unijnych, w tym również od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości , dokonywanie płatności wynikających z umów o dofinansowanie zawartych w ramach programów PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki, PO Rozwój Polski Wschodniej.

74/108/200/272/323/, ID=12169
utworzony: 2009-08-13 11:18:51

W związku z obowiązkiem instytucji udzielających pomocy do informowania Beneficjentów o numerach referencyjnych programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka działanie 3.3 realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach POIG, 2007-2013 (Dz.U.Nr 68. poz. 414 oraz z 2009 Nr 19, poz. 103) posiada numer referencyjny X325/2009.

74/108/200/272/323/, ID=10825
utworzony: 2009-04-20 14:04:05
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Ministerstwo Gospodarki dokonało aktualizacji Przewodnika po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, dla III, IV, V i VI osi priorytetowych.
74/108/200/271/, ID=8959
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj