PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Najczęściej popełniane błędy przy przygotowywaniu przez przedsiębiorców wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach ogłaszanych w 2009 roku

Działanie 8.2 PO IG

Błędy stwierdzane na etapie oceny formalnej:

 • błędnie określony kod klasyfikacji PKD lub EKD podstawowej działalności Wnioskodawcy,
 • wskaźniki produktu wykraczają poza dopuszczalne ramy czasowe,
 • w tabeli „Plan finansowy projektu" Wnioskodawcy nie uwzględniają wszystkich kwartałów,
 • przekroczenie intensywności wsparcia w przypadku wynagrodzeń, szkoleń, wydatków na doradztwo i usługi eksperckie,
 • brak załączonego biznes planu, umów o współpracę oraz formularza informacji o  otrzymanej/nieotrzymanej pomocy publicznej,
 • załączone umowy nie potwierdzają współpracy biznesowej pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami,
 • po wezwaniu do uzupełnienia Wnioskodawcy w sposób nieuprawniony i wykraczający poza zakres określony w wezwaniu zmieniają treść wniosku o dofinansowanie np. w zakresie wartości wskaźników, kwot dotyczących źródeł finansowania, treści pól opisowych,
 • wersja papierowa wniosku różni się od wersji elektronicznej.


Błędy stwierdzane na etapie oceny merytorycznej:

 • podawane wskaźniki we wniosku i biznes planie są niespójne, nie zostały precyzyjnie określone bądź też nie są weryfikowalne; brak metodologii ich wyliczania oraz ich weryfikacji,
 • brak zgodności treści zawartych w biznes planie z zapisami we wniosku o dofinansowanie - założenia z wniosku nie znajdują umocowania w danych z biznes planu,
 • projekt nie ma znamion B2B - często jest opisany jak B2C,
 • projekt nie jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami Wnioskodawcy oraz ze zidentyfikowanymi potrzebami współpracujących przedsiębiorstw - Wnioskodawcy nie opisują potrzeb swoich ani firm współpracujących, które miałyby być zaspokojone poprzez realizację projektu bądź też projekt jest nieadekwatny do zidentyfikowanych potrzeb,
 • błędy w harmonogramie realizacji projektu: m.in. harmonogram nieczytelny, niespójny z treścią wniosku i/lub treścią biznes planu,
 • budżet przeszacowany bądź niewłaściwie oszacowany oraz nieodpowiednio opisany, nie wiadomo, jakie i na co dokładnie wydatki będą poniesione - brak możliwości oceny zasadności i racjonalności zaplanowanych przez Wnioskodawcę nakładów,
 • ogólnikowe sformułowania, nie wnoszące żadnej wartości merytorycznej bądź powielanie tych samych informacji w różnych punktach wniosku.

 

74/108/212/285/, ID=9279
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-05-14 09:34:56
Aktualizowany: 2010-11-24 16:06:39
Ilość odsłon: 30861
drukuj