PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Nabór ekspertów w ramach PO IG dla Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej oraz Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

w celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny projektów

ogłasza otwarty nabór

ekspertów oceniających projekty

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działania 8.1 oraz Działania 8.2

I. Zakres współpracy

 1. Uczestniczenie w posiedzeniach Komisji Konkursowych powoływanych przez Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości osobno dla każdego regionu, w miejscach wskazanych przez Regionalne Instytucje Finansujące.
 2. Merytoryczna ocena wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 lub Działania 8.2 PO IG, z zachowaniem zasad bezstronności oraz poufności informacji w oparciu o kryteria oceny zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIG.

II. Dziedziny specjalizacji

 1. gospodarka elektroniczna obejmująca rozwój rynku usług świadczonych w formie elektronicznej (e-usług) i wytwarzanie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług (Działanie 8.1 PO IG),
 2. gospodarka elektroniczna obejmująca stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej (B2B), integracja istniejących lub wdrażanie nowych systemów informatycznych umożliwiających automatyzację wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw (Działanie 8.2 PO IG).

III. Warunki współpracy

 1. Za ocenę merytoryczną projektów eksperci będą otrzymywać wynagrodzenie za każdy rzetelnie oceniony projekt zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowej. Wynagrodzenie w kwocie 150 zł brutto za oceniony wniosek złożony do Działania 8.1 oraz w kwocie 250 zł brutto za oceniony wniosek złożony do Działania 8.2 będzie wypłacane na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 2. Ekspertom nie przysługuje zwrot kosztów podróży, ani kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia. We wniosku o wpis na listę ekspertów należy wskazać region/y (województwo/a), w którym kandydat na eksperta deklaruje dyspozycyjność i gotowość do uczestniczenia w pracach Komisji Konkursowych odbywających się w trybie konkursu zamkniętego, w tym gotowość do stałej współpracy w oparciu o korespondencję elektroniczną.
 3. Możliwe jest zgłoszenie się do oceny merytorycznej projektów w ramach jednego lub obydwu ww. działań PO IG. Ubiegając się o wpis na listę ekspertów oceniających projekty w ramach dwóch działań, dla każdego z nich należy złożyć oddzielny komplet dokumentów.

IV. Kryteria konieczne

 1. Wyższe wykształcenie
 2. Udokumentowane, minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w wybranej dziedzinie specjalizacji
 3. Udokumentowana wiedza z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej
 4. Pisemna rekomendacja instytucji/organizacji, z którą kandydat na eksperta współpracował lub współpracuje (wskazująca czas i zakres współpracy) w zakresie tematycznie związanym z wybranym działaniem, w ramach którego dokonuje zgłoszenia, np.: rekomendacja szkoły wyższej, samorządu zawodowego, izby gospodarczej, organizacji pozarządowej, stowarzyszenia, instytutu, jednostki badawczo-rozwojowej itp.
 5. Spełnienie wszystkich następujących warunków (zgodnie z deklaracją kandydata znajdującą się we wniosku o wpis na listę ekspertów):
  a) kandydat na eksperta nie jest i nie był przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy pomocowych Unii Europejskiej;
  b) kandydat na eksperta nie jest i nie był pracownikiem, współpracownikiem (na jakiejkolwiek podstawie prawnej), wspólnikiem ani członkiem organu przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy pomocowych Unii Europejskiej;
  c) kandydat na eksperta nie uczestniczył i nie uczestniczy w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy pomocowych Unii Europejskiej dla podmiotów innych niż podmiot, z którym łączył/łączy go stosunek pracy lub z którym współpracował na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

V. Kryteria pożądane

 1. Znajomość zagadnień i uregulowań związanych z wykorzystywaniem środków pomocowych UE, w tym w szczególności dotyczących Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (min.   Szczegółowego Opisu Priorytetów PO IG, Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIG 2007-2013,  rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013).
 2. Doświadczenie zawodowe w zakresie oceny projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy pomocowych, biznes planów, wniosków o udzielnie kredytu inwestycyjnego lub wniosków o dofinansowanie projektu inwestycyjnego (w tym doświadczenie w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstw).
 3. Znajomość obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie pomocy publicznej, finansów publicznych oraz zasad rachunkowości.
 4. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
 5. Uczestnictwo w ciągu ostatnich dwóch lat w szkoleniach, konferencjach, seminariach itp. dotyczących zakresu tematycznego związanego z Działaniem, w ramach którego ekspert ubiega się o wpis na listę ekspertów oceniających projekty.

VI. Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony komputerowo wniosek o wpis na listę ekspertów oceniających projekty przygotowany na załączonym formularzu (załącznik) w wersji papierowej i elektronicznej;
 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie koniecznych kryteriów merytorycznych:
  a) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dotyczących wykształcenia,
  b) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dotyczących doświadczenia zawodowego,
  c) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dotyczących wiedzy z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej,
  d) oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia rekomendacji instytucji (wskazująca czas i zakres współpracy).

Uwaga! Przez kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć: kopię dokumentu zawierającego klauzulę za zgodność z oryginałem umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z czytelnym podpisem kandydata na eksperta, lub kopię dokumentu zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę za zgodność z oryginałem  od strony ... do strony... oraz czytelny podpis kandydata na eksperta, a także parafowanie każdej strony dokumentu.

VII. Miejsce i termin składania dokumentów

Zgłoszenia można wysłać listem poleconym, przesłać kurierem lub złożyć osobiście w kancelarii  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w terminie do dnia 24 września 2010 r. Kancelaria przyjmuje dokumenty w godzinach 8.30 – 16.30 w dni robocze.

Uwaga! Decyduje data zarejestrowanego wpływu dokumentów do PARP.

Zgłoszenia zawierające wnioski o wpis na listę ekspertów oceniających projekty należy składać w zaklejonych kopertach, które należy zatytułować „Ekspert – Działanie 8.1 PO IG” albo „Ekspert – Działanie 8.2 PO IG” oraz kierować na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

Wnioski złożone po terminie lub niespełniające powyższych warunków pozostawione zostaną bez rozpatrzenia. Ocena kandydata zostanie dokonana w ciągu 30 dni od daty wyznaczonego terminu składania wniosków.

W przypadku zawarcia z ekspertem umowy obowiązywać będzie ona do dnia 31 grudnia 2010 r. Po tym terminie istnieje możliwość ubiegania się o ponowny wpis na listę ekspertów lub o przedłużenie okresu trwania umowy.

W przypadku, gdy ekspert jest już wpisany na listę ekspertów oceniających projekty, a chce zgłosić dyspozycyjność i gotowość uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowych w kolejnych województwach powinien ponownie złożyć wniosek o wpis na listę ekspertów oceniających projekty uwzględniający nowe województwa, w których chciałby zgłosić gotowość do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów.

Kandydować nie mogą pracownicy Regionalnych Instytucji Finansujących, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Ponadto kandydat musi być osobą, która nie pozostawała w stosunku pracy z Regionalną Instytucją Finansującą lub Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w okresie ostatnich 6-miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis na listę ekspertów oceniających projekty.

PARP zastrzega sobie prawo do odmowy wpisu na listę bez podania przyczyny. Na listę ekspertów oceniających projekty zostaną wpisani tylko wybrani kandydaci.

Wszyscy kandydaci, którzy złożyli wniosek o wpis na listę ekspertów oceniających projekty zostaną powiadomieni o wyniku postępowania.

Ewentualne uwagi i pytania odnośnie naboru ekspertów prosimy nadsyłać na adres email: ekspert_8@parp.gov.pl

VIII. Załączniki

Wzór wniosku o wpis na listę ekspertów oceniających projekty (plik DOC).

 

74/108/208/279/, ID=17410
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-08-31 14:58:40
Aktualizowany: 2011-01-25 12:38:53
Ilość odsłon: 10098
drukuj