PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Najczęściej popełniane błędy przy przygotowywaniu przez przedsiębiorców wniosków o dofinansowanie projektów

Działanie 8.1 PO IG

Błędy stwierdzane na etapie oceny formalnej:

 • błędnie określony kod klasyfikacji PKD lub EKD podstawowej działalności Wnioskodawcy,
 • niewłaściwa data rejestracji działalności gospodarczej,
 • błędnie wypełniona lub brak wypełnienia pól tabeli dotyczącej Oświadczenia finansowego Wnioskodawcy,
 • wskaźniki produktu wykraczają poza dopuszczalne ramy czasowe,
 • po wezwaniu do uzupełnienia Wnioskodawcy w sposób nieuprawniony i wykraczający poza zakres określony w wezwaniu zmieniają treść wniosku o dofinansowanie np. w zakresie wartości wskaźników, kwot dotyczących źródeł finansowania, treści pól opisowych,
 • błędy rachunkowe we wniosku - w tabeli dotyczącej przebiegu rzeczowo-finansowego, tabeli dotyczącej planu finansowego projektu,
 • w tabeli „Plan finansowy projektu" Wnioskodawcy nie uwzględniają wszystkich kwartałów,
 • oznaczenie podatku VAT zarówno jako wydatku kwalifikowanego jak i niekwalifikowanego,
 • brak wersji elektronicznej wniosku, wersja papierowa wniosku różni się od wersji elektronicznej wniosku,
 • błędne przypisywanie wydatków z kategorii kosztów ogólnych do innych kategorii wydatków.


Błędy stwierdzane na etapie oceny merytorycznej:

 • nie określono jednoznacznie grupy odbiorców e-usług, ich wielkości i lokalizacji oraz potrzeb, ograniczając się jedynie do stwierdzeń ogólnych i nieprecyzyjnych; brak metodologii identyfikowania potrzeb i liczby odbiorców,
 • wskaźniki produktu i rezultatu nie są mierzalne lub są niespójne z treścią wniosku; nie przedstawiono żadnych uzasadnień pozwalających określić metodologię oszacowania oraz weryfikacji wskaźników rezultatu,
 • brak odwołań do e-usługi oraz niezgodność z jej definicją i przesłankami; projekty de facto nie opierają się na stworzeniu nowej e-usługi,
 • budżet został przeszacowany bądź źle oszacowany oraz nieodpowiednio opisany, nie wiadomo, jakie i na co dokładnie wydatki będą poniesione - brak możliwości oceny zasadności i racjonalności zaplanowanych przez Wnioskodawcę nakładów,
 • koncepcja finansowania projektu nie gwarantuje możliwości jego realizacji,
 • rubryki opisowe we wniosku nie zawierają wszystkich wymaganych w danym punkcie informacji wskazanych w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, co może prowadzić do negatywnej oceny w odniesieniu do odpowiedniego kryterium merytorycznego,
 • ogólnikowe sformułowania, nie wnoszące żadnej wartości merytorycznej bądź powielanie tych samych informacji w różnych punktach wniosku,
 • rozbieżne (niespójne) dane w różnych punktach wniosku.

74/108/208/279/, ID=9278
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-05-14 09:29:22
Aktualizowany: 2009-05-14 09:29:53
Ilość odsłon: 36977
drukuj