PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Najczęściej popełniane błędy przy przygotowywaniu przez przedsiębiorców wniosków o dofinansowanie projektów

Działanie 6.1 PO IG

Błędy stwierdzane na etapie oceny formalnej:

 • błędnie określony kod klasyfikacji PKD lub EKD podstawowej działalności Wnioskodawcy,
 • błędnie wskazany dział gospodarki, którego dotyczy projekt,
 • niespójne informacje dotyczące okresu realizacji projektu w różnych, ale korespondujących punktach wniosku,
 • deklaracja we wniosku niewłaściwie podpisana, brak daty podpisania wniosku,
 • niespójność informacji pomiędzy punktami wniosku w zakresie informacji, czy przedsiębiorca zamierza rozpocząć eksport w wyniku realizacji projektu, czy też prowadzi już działalność eksportową,
 • niespójności pomiędzy różnymi punktami wniosku i deklaracją wnioskodawcy dotyczące uwzględnienia podatku VAT i operowania w budżecie kwotami brutto/netto,
 • podana niepełna nazwa wnioskodawcy,
 • błędnie podane wskaźniki produktu i rezultatu,
 • niezgodności pomiędzy podanymi we wniosku kwotami uzyskanej pomocy de minimis a załączonymi zaświadczeniami,
 • błędnie zsumowana kwota pomocy de minimis,
 • pozostawione puste pola we wniosku,
 • błędnie podany NIP w przypadku spółki cywilnej,
 • brak wersji elektronicznej wniosku lub wersja niemożliwa do odczytu,
 • błędnie wypełnione pola dotyczące adresu wnioskodawcy.

74/108/207/273/, ID=9277
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-05-14 09:15:09
Aktualizowany: 2009-05-14 09:20:17
Ilość odsłon: 23547
drukuj