PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Najczęściej popełniane błędy przy przygotowywaniu przez przedsiębiorców wniosków o dofinansowanie projektów

Poddziałanie 5.4.1 PO IG

Błędy stwierdzane na etapie oceny formalnej:

 • planowany termin rozpoczęcia realizacji niezgodny z terminem określonym w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu,
 • niekwalifikowanie się Wnioskodawcy w ramach Działania - wnioskodawca nie jest MSP,
 • błędy we wskaźnikach - np. nie określono lat przy wskaźnikach rezultatu lub błędnie określono rok dla wartości bazowej wskaźnika rezultatu,
 • oznaczenie podatku VAT zarówno jako wydatku kwalifikowanego jak i niekwalifikowanego,
 • kwartały określone w Planie finansowym nie są zgodne z okresami realizacji poszczególnych etapów wskazanymi w Harmonogramie rzeczowo finansowym,
 • niewłaściwe zaplanowanie okresu realizacji etapów w Harmonogramie rzeczowo - finansowym realizacji projektu,
 • niespójne informacje we wniosku dotyczące terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu,
 • braki w załącznikach - brak wersji elektronicznej wniosku lub Formularza informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (lub załącznik został nieprawidłowo wypełniony)

Błędy stwierdzane na etapie oceny merytorycznej:

 • projekt nie spełnia kryterium zgodności z celem i zakresem merytorycznym Działania - działania objęte wnioskiem dotyczą kolejnych etapów dokonanego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie zgłoszenia wynalazku/wzoru przemysłowego,
 • ogólnikowe sformułowania dotyczące okoliczności, które doprowadziły do powstania danego przedmiotu praw własności przemysłowej - brak jednoznacznego odwołania się do obowiązujących definicji poszczególnych etapów prac badawczo-rozwojowych utrudniający lub uniemożliwiający ocenę na jakim etapie prac badawczo-rozwojowych powstał wytwór intelektualny będący przedmiotem projektu,
 • niejasne uzasadnienie kalkulacji dla nakładów zaplanowanych w ramach projektu.

74/108/206/287/, ID=9276
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-05-14 09:07:31
Aktualizowany: 2009-05-14 09:08:02
Ilość odsłon: 17913
drukuj