PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

Aktualności POIG


Ilość pozycji:  40
<  1 | 2 | 3 | 4  >  

utworzony: 2011-06-03 14:02:55

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy – w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą, że obowiązującym terminem składania wniosków do Działania 8.1 POIG jest godzina 23:59:59 w dniu 3 czerwca 2011 r.

74/108/415/, ID=21649
utworzony: 2010-12-30 15:59:50

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje materiał informacyjny dotyczący zasad rozliczania zaliczek w działaniach PO IG wdrażanych przez PARP. Jest on wynikiem konsultacji pomiędzy PARP z instytucjami zaangażowanymi w realizację PO IG.

74/108/415/, ID=18886
utworzony: 2010-12-20 13:21:50

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, że zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,poz. 1240 z późn. zm.) oraz postanowieniami umowy o dofinansowanie Beneficjenci, którzy do końca grudnia br. nie wydatkują zaliczek wypłaconych w 2010 r. na realizację projektów, zobowiązani są zwrócić w terminie do dnia 10 stycznia 2011 roku na rachunek bankowy PARP niewykorzystane dofinansowanie w zakresie środków pochodzących z dotacji celowej.

74/108/415/, ID=18720
utworzony: 2010-10-12 15:52:54

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 08 października 2010 roku została zawarta dziesiąta Umowa o udzielenie wsparcia w ramach działania 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

74/108/415/, ID=17987
utworzony: 2010-09-16 14:18:08

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż zgodnie z informacjami przekazanymi przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nt. efektów kontroli operacji przeprowadzonych dotychczas we wszystkich programach operacyjnych perspektywy finansowej 2007 – 2013 przez przedstawicieli Instytucji Audytowej, w tym pracowników Urzędów Kontroli Skarbowej, dziedziną generującą największą ilość nieprawidłowości są zamówienia publiczne.

74/108/415/, ID=17685
utworzony: 2010-09-01 08:40:07

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 31 sierpnia 2010 roku podpisana została dziewiąta umowa o udzielenie wsparcia w ramach działania 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

74/108/415/, ID=17432
utworzony: 2010-07-13 15:14:27

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w związku z dużym zainteresowaniem dot. działania 8.1 PO IG pod numerem telefonu 0-22 432 89 37 zostanie uruchomiony dyżur eksperta, w ramach którego zainteresowani będą mogli uzyskać informacje dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie w ramach w/w działania.

74/108/415/, ID=16582
utworzony: 2010-06-22 12:00:06

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uwzględniając trudną sytuację, w jakiej z powodu powodzi mogli potencjalnie znaleźć się beneficjenci Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka,  Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej oraz Sektorowego Programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lub programów Phare, zwraca uwagę na zasady postępowania w sytuacji występowania siły wyższej.

74/108/415/, ID=16157
utworzony: 2010-06-17 14:40:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 15.06.2010 r. zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013.

74/108/415/, ID=16097
utworzony: 2010-06-02 13:30:18

Przypominamy, że ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2010 r. wprowadziła nowe zasady korzystania z dofinansowania udzielanego w formie zaliczki.  Przedstawiona niżej interpretacja zapisów ustawy o finansach publicznych jest wynikiem konsultacji pomiędzy PARP z instytucjami zaangażowanymi w realizację PO IG, których celem było wypracowanie rozwiązań najkorzystniejszych dla beneficjentów, a jednocześnie mieszczących się w ramach prawnych ustawy.

74/108/415/, ID=15938
<  1 | 2 | 3 | 4  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj