PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

System zaliczkowy dla Działania 5.1 PO IG "Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym"

Udzielanie zaliczek beneficjentom konkursów ogłoszonych w 2009

Kategoria beneficjentów: osoby prawne prowadzącą powiązanie kooperacyjne

Wysokość zaliczki (jej poszczególnych transz) jako procent dofinansowania: Transze zaliczki na okresy wykazane w Harmonogramie rzeczowo-finansowym będą wypłacane na podstawie wniosku o płatność, zgodnie z Harmonogramem płatności. Łączne dofinansowanie w formie zaliczki nie może przekroczyć 95% maksymalnej wysokości dofinansowania; pozostała kwota będzie przekazana po akceptacji wniosku o płatność końcową.

Moment przekazania pierwszej płatności zaliczkowej: Przekazanie pierwszej płatności zaliczkowej następuje po wniesieniu prawidłowego zabezpieczenia wraz z poprawnie wypełnionym wnioskiem o płatność zaliczkową, w wysokości wykazanej w Harmonogramie płatności.

Sposób oraz okres rozliczania zaliczki: Transze zaliczki na okresy wykazane w Harmonogramie rzeczowo-finansowym będą wypłacane na podstawie wniosku o płatność, zgodnie z Harmonogramem płatności. Warunkiem wypłaty Beneficjentowi kolejnej płatności zaliczkowej jest zaakceptowanie przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia wniosku o płatność, obejmującego rozliczenie co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej płatności zaliczkowych.

Opis mechanizmu udzielania zaliczek: Zaliczki udzielane są na okresy (trwające od 2 do 6 m-cy). W terminie 30 dni po zakończeniu danego okresu beneficjent składa wniosek o płatność, 30 dni trwa ocena merytoryczna i finansowa wniosku. Po zatwierdzeniu wniosku o płatność Instytucja Pośrednicząca II stopnia do 30 dni dokonuje płatności. Beneficjent może składać wniosek o kolejną płatność zaliczkową przedstawiając wydatki dokumentujące rozliczenie przynajmniej 70% poprzedniej/poprzednich transz zaliczek, kolejna przekazana transza pomniejszana jest o odsetki narosłe na osobnym koncie dla zaliczek oraz o nierozliczone kwoty przekazanej zaliczki.

Udzielanie zaliczek beneficjentom, którzy podpisali umowy o dofinansowanie w 2008 r.

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz.U.2009 Nr 23 poz. 140) Beneficjenci, którzy podpisali umowę o dofinansowanie według wzoru z 2008 r. w ramach Działania 5.1 PO IG mogą ubiegać się o zaliczki na finansowanie projektu. Podstawą wypłaty zaliczek jest zmiana w trybie aneksu postanowień umowy o dofinansowanie. Aneks wprowadza ponadto zgodnie z ww. rozporządzeniem zmianę systemu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Beneficjent pisemnie występuje z wnioskiem o zmianę postanowień umowy w celu otrzymania zaliczki.

Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie jest zamieszczony w dokumentacji konkursowej z 2008r (link)

 

stopka PO IG
74/108/204/294/, ID=8759
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-04-09 10:28:02
Aktualizowany: 2009-04-21 11:20:34
Ilość odsłon: 17379
drukuj