PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
drukuj

System zaliczkowy dla Działania 5.4.1 PO IG "Zarządzanie własnością intelektualną". "Wsparcie na uzyskanie/ realizację ochrony własności przemysłowej"

Udzielanie zaliczek beneficjentom konkursów ogłoszonych w 2009

Kategoria beneficjentów: przedsiębiorcy

Wysokość zaliczki (jej poszczególnych transz) jako procent dofinansowania:
Pierwsza transza zaliczki przekazywana jest w wysokości do 120% wartości pierwszego etapu, jednak nie więcej niż 50% kwoty dofinansowania. Beneficjent określa ją w Harmonogramie płatności. Kolejne transze zaliczki, na etapy trwające od 2 do 6 miesięcy, będą wypłacane na podstawie wniosków o płatność (po ich zatwierdzeniu przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia), zgodnie z Harmonogramem płatności. Łączne dofinansowanie w formie zaliczki nie może przekroczyć 90% maksymalnej wysokości dofinansowania; pozostała kwota będzie przekazana po akceptacji przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia wniosku Beneficjenta o płatność końcową.

Moment przekazania pierwszej płatności zaliczkowej: Przekazanie pierwszej płatności zaliczkowej następuje po wniesieniu prawidłowego zabezpieczenia umowy o dofinansowanie oraz poprawnie wypełnionego wniosku o płatność zaliczkową, wykazaną w Harmonogramie płatności.

Sposób oraz okres rozliczania zaliczki: Transze zaliczki na etapy wykazane w Harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu będą wypłacane na podstawie wniosku o płatność, zgodnie z Harmonogramem płatności. Warunkiem wypłaty Beneficjentowi kolejnej płatności zaliczkowej jest zaakceptowanie przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia wniosku o płatność, obejmującego rozliczenie co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej płatności zaliczkowych.

Opis mechanizmu udzielania zaliczek: Zaliczki udzielane są na etapy (trwające od 2 do 6 miesięcy). W terminie 30 dni po zakończeniu zadania Beneficjent składa wniosek o płatność, 30 dni trwa ocena merytoryczna i finansowa wniosku, po zatwierdzeniu wniosku o płatność Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II w terminie do 30 dni dokonuje płatności . Beneficjent może składać wniosek o kolejną płatność zaliczkową przedstawiając wydatki dokumentujące rozliczenie przynajmniej 70% poprzedniej/poprzednich transz zaliczek. Kolejna przekazana transza pomniejszana jest o niewykorzystane kwoty z poprzednich transz zaliczek oraz o odsetki narosłe na osobnym koncie dla zaliczek.
Szczegółowe informacje dotyczące systemu płatności zaliczkowych znajdują się w dostępnym i obowiązującycm wzorze umowy o dofinansowanie dla działania 5.4.1 (pobierz plik)
 
Udzielanie zaliczek beneficjentom, którzy podpisali umowy o dofinansowanie w 2008 r.

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz.U.2009 Nr 23 poz. 140) Beneficjenci, którzy podpisali umowę o dofinansowanie według wzoru z 2008 r. w ramach Działania 5.4.1 PO IG mogą ubiegać się o zaliczki na finansowanie projektu. Podstawą wypłaty zaliczek jest zmiana w trybie aneksu postanowień umowy o dofinansowanie. Beneficjent pisemnie występuje z wnioskiem o zmianę postanowień umowy w celu otrzymania zaliczki.

Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie znajduje się w dokumentacji do działania na rok 2008 (link)

74/108/206/287/, ID=8738
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej poig.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-04-08 16:14:16
Aktualizowany: 2009-04-23 14:47:43
Ilość odsłon: 18304
drukuj